หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2550

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กมลพัฒน์ คำวงษา
        [วพ658.802 ก136ร] Full Text
        รูปแบบการสื่อสารธุรกิจการค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา : ธุรกิจจำหน่ายตั๋วเครื่องบินออนไลน์

    an image  จงกลณี ทรัพย์รื่นรวย
        [วพ659.29388122 จ115ก] Full Text
        การใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ." ที่มีต่อทัศนคติของผู้ใช้ทางพิเศษ

    an image  ชัชฎาภรณ์ ธนันทา
        [วพ302.23 ช354บ] Full Text
        บทบาทของสื่อมวลชนที่ทำให้รายการเรียลลิตี้โชว์ประสบความสำเร็จ ศึกษาเฉพาะกรณีรายการ "Academy Fantasia ภาค 2"

    an image  ทยากร แซ่แต้
        [วพ302.2345 ท121ม] Full Text
        มายาคติทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในละครเกาหลีและสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ

    an image  นพมาศ เรืองพานิชภิบาล
        [วพ659.132 น179ก] Full Text
        การวิเคราะห์วาทกรรมความงามในหน้าโฆษณาของนิตยสารสตรี  
 

    an image  นิมิต สุขประเสริฐ
        [วพ070.4493224 น633ค] Full Text
        ความเป็นกลางกับการเสนอข่าวการชุมนุม ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

    an image  บวรสวรรค์ เจี่ยดำรง
        [วพ302.23 บ241ก] Full Text
        การสื่อสารการตลาดเพื่อจูงใจและสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวของโรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

    an image  ปกรณ์ ชูลิขสิทธิ์
        [วพ658.802 ป116ป] Full Text
        ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคธุรกิจผับ : กรณีศึกษา ร้านบาร์ยันทรี

    an image  พัทธนันท์ วิเศษสมวงศ์
        [วพ384.5522 พ543พ] Full Text 
        พัฒนาการและการจัดตั้งทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย

    an image  โยธิน สวัสดิ์โยธิน
        [วพ659.143 ย842ก] Full Text
        การสร้างภาพความเป็นชายแบบ "เมโทรเซ็กส์ชวล" ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์  
 
 

    an image  วสภณ อจละนันท์
        [วพ659.29665773 ว357ก] Full Text
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโครงการก๊าซเอ็น จี วี ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

    an image  วิลาวัลย์ ชัยนรานนท์
        [วพ659.1979143 ว719ก] Full Text
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสมัยใหม่ของภาพยนตร์ไทย : กรณีศึกษาภาพยนตร์ปี พ.ศ.2548 

    an image  วีระวุฒิ ฟุ้งรัตนตรัย
        [วพ302.2 ว848ก] Full Text
        การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เด็กและเยาวชน : กรณีศึกษา โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

    an image  ศิริโรจน์ ศิริเจริญ
        [วพ302.235 ศ483ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้คลิปวีดิโอในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  สะริลา ป้องพิมพ์
        [วพ302.2343 ส514ก] Full Text
        การถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผ่านภาพยนตร์ซีรีส์ เรื่อง "แดจังกึม" จอมนางแห่งวังหลวง 

    an image  สานุพงศ์ โตสงวน
        [วพ302.234 ส645ก] Full Text
        การรับรู้และการนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐแบบออนไลน์ด้วย e-Procurement มาใช้ในองค์กรภาครัฐ ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    an image  สุณิสา รื่นเอม
        [วพ070.41 ส763ก] Full Text
        การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการคัดเลือกข่าวการเมืองของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11

    an image  สุธาวดี ขำสกุล
        [วพ658.802 ส784ก] Full Text
        กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของเดอะแพลทินั่มแฟชั่นมอลล์กับการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภค 

    an image  อชิรญา โฮ่ฮก
        [วพ302.234 อ119ก] Full Text
        การใช้สื่อเว็บไซต์เพื่องานประชาสัมพันธ์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 

    an image  อังควรา พวงทรัพย์
        [วพ302.234 อ491ก] Full Text
        การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงเวลาการจัดตั้งรัฐบาล ในสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช