หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2549

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กฤษฎา สุริยวงศ์
        [วพ302.2 ก279ก] Full Text 
        การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทรงไทยปลายโพงพาง 

    an image  กนิษฐา เทพสุด
        [วพ302.23 ก128ก] Full Text
        การปรับประสานสื่อพื้นบ้าน "ลิเก" ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ : กรณีศึกษารายการลิเกรวมดาวดารา ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก 

    an image  คมศร จันตาคำ
        [วพ302.2 ค151ก] Full Text
        การรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  จิราภรณ์ ใจเอื้อ
        [วพ302.2 จ535ก] Full Text
        การสื่อสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม 

    an image  จิราวุฒิ หลอมประโคน
        [วพ302.2308 จ512พ] Full Text
        พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักแสดงในภาพยนตร์กับผลกระทบในด้านการรับรู้และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ชม 

    an image  ชญานุตม์ โกมารกุล ณ นคร
        [วพ302.2 ช112ช] Full Text
        ช่องทางการสื่อสารและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำพริกแกงสดของแม่ค้าข้าวแกงภายใน-ภายนอกบริเวณสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  ณัฐธยาน์ จุลรักษา
        [วพ302.234 ณ329ก] Full Text  
        การใช้และทัศนะเกี่ยวกับบรอดแบนด์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  นวลพรรณ แจ่มรังษี
        [วพ384.5532 น332กFull Text 
        การถ่ายโยงและแฟนของรายการ "Academy Fantasia" 

    an image  นุชนาถ การสูงเนิน
        [วพ302.2 น725ก] Full Text 
        กระบวนการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี 

    an image  นุชรีรัตน์ ขวัญคำ
        [วพ302.234 น727รFull Text
        รูปแบบการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  ปาริชาต จันทนะเปลิน
        [วพ302.2 ป553กFull Text
        กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อดึงดูดผู้ชมของธุรกิจหนังกลางแปลง 999 บรรเจิดภาพยนตร์ 

    an image  ธีรธนา ขุนทอง
        [วพ070.43 ธ624ก] Full Text
        การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพ์ข่าวสด : กรณีศึกษาข่าวเพชรซาอุฯ และข่าวการตายของนายห้างทอง ธรรมวัฒนะ จังหวัดนครปฐม 

    an image  ภัทชา ณิลังโส
        [วพ302.2 ภ352ร] Full Text
        รูปแบบการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์กระทิงและมัคคุเทศน์ ตำบลวังหมี จังหวัดนครราชสีมา 

    an image  ภัทราวดี บุญญโสภณ
        [วพ302.24 ภ378ก] Full Text
        การวิเคราะห์เนื้อหาและการส่งสาร จากสื่อ MMS โทรศัพท์มือถือของรายการร่วมมือร่วมใจทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี 

    an image  มริสสา ล่ามกิจจา
        [วพ302.234 ม195อ] Full Text
        องค์ประกอบเชิงสัญญะที่ปรากฎในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนและทัศนะของเว็บมาสเตอร์ 

    an image  มานิตย์ ทองนา
        [วพ659.136 ม453ก] Full Text
        การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้าส่งออก 

    an image  รัชนีวรรณ ดวงแก้ว
        [วพ070.449363349 ร343ก] Full Text
        การนำเสนอข่าวภาวะวิกฤต คลื่นสึนามิของโทรทัศน์ ไอทีวี กับการเปิดพื้นที่สาธารณะ : ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนาบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา  

    an image  วลีทิพย์ นันทเอกพงศ์
        [วพ659.1 ว349กFull Text
        การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 

    an image  ศรีสุดา พรมทอง
        [วพ302.23 ศ275ว] Full Text
        วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านกับการสืบสานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควาย-สุพรรณบุรี) 

    an image  ศศิกาญจน์ กสิวัฒน์
        [วพ302.2324 ศ287ก] Full Text
        การนำเสนอภาพตัวแทนและค่านิยม "ความเป็นหญิงยุคใหม่" ในนิตยสารคลีโอที่มีผลต่อทัศนคติของผู้อ่าน 

    an image  ศักดิ์ชัย หาญอาษา
        [วพ659.29385 ศ324ส] Full Text
        สื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อการยอมรับโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

    an image  ศิริวรรณ ย้อยสกุล
        [วพ302.2345 ศ486ป] Full Text
        ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมที่ได้รับจากการเปิดชมรายการ "ตำรับทอง" ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

    an image  ศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช
        [วพ302.234 ศ735ว] Full Text
        วิเคราะห์การกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาพฤติกรรมการส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงาน บมจ.แสนสิริ 

    an image  สุทิษา ประทุมกุล
        [วพ302.2 ส779กFull Text
        กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองปี 2549 

    an image  สุวรรณา ปิยะบพิตร
        [วพ070.41 ส873บ] Full Text 
        บทบาทของสำนักราชเลขาธิการในกระบวนการข่าวในพระราชสำนัก 

    an image  หทัยทิพย์ สีสังข์
        [วพ302.2345 ห135ค] Full Text
        ความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยที่มีต่อการถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผ่านละครโทรทัศน์ 

    an image  อาทิตยา กลั่นดีมา
        [วพ659.2938271 อ621กFull Text
        การประชาสัมพันธ์การจัดทำเขตการค้าเสรีของไทยโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

    an image  โอห์ม สุขศรี
        [วพ302.234 อ989ก] Full Text
        การสื่อสารผ่านเว็บไซต์กับการสร้างอัตลักษณ์และสัญญะของกลุ่มแฟนคลับฟุตบอลต่างประเทศ กรณีศึกษา : เรดอาร์มีแฟนคลับ