หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2548

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กมลา สังข์วิฑูณ
        [วพ302.2 ก138ก] Full Text
        การบริหารการสื่อสารภายในองค์กรของธนาคารไทยธนาคาร จำกัด [มหาชน] : กรณีข่าวสารการควบรวมกิจการช่วงเดือนสิงหาคม 2546-มกราคม 2547 

    an image  กิติภัส แสงงามปลั่ง
        [วพ302.2345 ก677กFull Text 
        การรับรู้และความพึงพอใจของผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้"

    an image  กุศลทิพย์ ไชยศิวามงคล
        [วพ302.234 ก729ก] Full Text
        การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในห้องสนทนาภาษาไทยผ่านโปรแกรม pirch 98 บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

    an image  คมสัน วิสัยสุข
        [วพ659.1344 ค152ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การเปิดรับ การจดจำ และความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อสื่อโฆษณารถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
  

    an image  จิตติมา แก้วแท้
        [วพ302.23 จ425ก] Full Text
        การเปิดรับข่าวสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการมาเที่ยวชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

    an image  จุฑามาส กีรติบูรณะ
        [วพ658.4012014 จ628ก] Full Text
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดธุรกิจ SMEs ไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ธุรกิจบ้านไร่กาแฟ

    an image  เจนจิรา เอื้อศรีธนากร
        [วพ302.2 จ713กFull Text
        การก่อตัวของเครือข่ายการสื่อสารของผู้ขับรถแท็กซี่ผ่านศูนย์วิทยุรถแท็กซี่

    an image  ฉวีวรรณ พงศ์มาศ
        [วพ384.5443 ฉ179ศ] Full Text
        ศักยภาพของรายการวิทยุเพื่อชุมชนในการพัฒนาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : รายการวิทยุเพื่อชุมชน "ใต้ฟ้าสีคราม" ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง 

    an image  ชนกภรณ์ นรากร
        [วพ302.222 ช133ว] Full Text
        วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง 
  

    an image  ชยกร ทาระวรรณ์
        [วพ302.234 ช185ศ] Full Text 
        ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบทบาทของสื่ออินเทอร์เน็ต ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [ททท.] ในการจูงใจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   

    an image  ณัฐรียา กุลภควา
        [วพ659.1122 ณ351กFull Text 
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในการให้บริการสินเชื่อบุคคลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ นครธน จำกัด [มหาชน]

    an image  ดวงนภา จันทมาศรักษา
        [วพ302.2308 ด195กFull Text 
        กลยุทธ์การใช้สื่อเพิ่มส่งเสริมการตลาดของห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิต  

    an image  ทรงชัย บุญส่งรุ่งเรือง
        [วพ658.802 ท133กFull Text
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ กรณีศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรีดอกไม้ประดิษฐ์

    an image  เทวัญ มังคละชาติกุล
        [วพ302.23408 ท645ผ] Full Text
        ผลต่อบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตและการสนับสนุนการเซ็นเซอร์ 

    an image  ธนิชชา เกิดชัยภูมิ
        [วพ658.802 ธ259ป] Full Text
        ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ซูเปอร์เซ็นเตอร์และไฮเปอร์มาร์เก็ตในสมุทรปราการ  
 

    an image  เปรมจิตต์ มีวันดี
        [วพ302.2242 ป712ว] Full Text 
        วาทกรรมการผลิตซ้ำและการนำเสนอแนวคิดทางการเมืองในรายการ "นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน"

    an image  พงษ์เกษม สมสุข
        [วพ302.2242 พ148ก] Full Text
        การใช้วาทกรรมของผู้บรรยายการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทางยูบีซี 

    an image  พรวลัย อ่อนสุวรรณ
        [วพ659.1991 พ278ก] Full Text
        กลวิธีสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยทำงาน กรณีศึกษาโครงการสัมผัสจริงเมืองไทย Unseen Thailand 2   

    an image  ภัทรพร บุญวรเมธี
        [วพ302.2308 ภ367ก] Full Text
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสปอร์ต ซิตี้ [Sprot City] ที่ประชาชื่น

    an image  มานิตา อยู่สุข
        [วพ302.2 ม453ก] Full Text
        การสื่อสารของชุมชนบ้านครัวผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

    an image  รติกร กีรติบูรณะ
        [วพ302.234 ร135ก] Full Text

        การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเว็บไซต์พรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษา พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 

    an image  วนัสนันทร์ มะยูนุ
        [วพ070.43 ว166ท] Full Text
        ทัศนะของชาวมุสลิมที่มีต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน กรณีศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

    an image  วรภัทร จัตุชัย
        [วพ302.234 ว233ก] Full Text
        การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

    an image  วาทินี เหมทานนท์
        [วพ659.132 ว464ก] Full Text 
        การประชาสัมพันธ์โครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน" 

    an image  วิมลวัลย์ จารุกุลสินธุ์
        [วพ659.132 ว672ก] Full Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการขายพื้นที่โฆษณาในนิตยสารสตรี 

    an image  ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์
        [วพ302.2340871 ศ166ก] Full Text
        การใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด  
 

    an image  ศิริวรรณ เชื้อวงศ์
        [วพ302.235 ศ486ก] Full Text 
        การสื่อสารภายในครอบครัวผ่านโทรศัพท์มือถือ 

    an image  สมบูรณ์ ทองบุราณ
        [วพ302.3 ส257ก] Full Text
        การแสวงหาข่าวสารเพื่อการลงมติของสมาชิกวุฒิสภา 

    an image  สุคนธ์ เมฆเนย
        [วพ302.234 ส748พ] Full Text
        พฤติกรรมของพนักงานต่อการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารในองค์กร : ศึกษากรณี Thai sphere ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

    an image  สุนิสา ชมอินทร์
        [วพ303.482 ส818ก] Full Text
        การสื่อสารเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของหมอช้างชาวกูยจังหวัดสุรินทร์  
 

    an image  สุภาณี ยาตรา
        [วพ302.234 ส837กFull Text 
        การแสดงอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของกลุ่มหญิงรักหญิงผ่านสื่อเว็บไซต์ในสังคมไทย

    an image  สุภาพร ยงยศ
        [วพ302.2340835 ส838ร] Full Text
        รูปแบบการดำรงชีวิตในสังคมเกมของกลุ่มวัยรุ่นที่เล่นเกมออนไลน์ Ragnarok กับการลอกเลียนแบบไปประยุกต์ใช้ในสังคมจริง

    an image  อุบลรัตน์ สุขมาก
        [วพ302.2244 อ833คFull Text
        ความนิยมชมชอบในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง "แฮร์รี่ พอตเตอร์" และการปรับแปรุงจินตนาการ [Fantasy] จากวรรณกรรมให้เข้ากับชีวิตจริงของชมรมคนรักแฮร์รี่ พอตเตอร์ในประเทศไทย