หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2547

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กฤติกา ศักดิ์มณี
        [วพ302.2 ก277ก] Full Text 
        การเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการนวดแผนไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  กฤติกาพร มลาสานต์
        [วพ302.234 ก273ก] Full Text
        การใช้อินเตอร์เน็ตและช่องว่างทางดิจิตอลระหว่างประชาชนในสังคมเมืองและชนบทของไทย  

    an image  กัญญณัช นัคราเรือง
        [วพ659.1964126 ก382ป] Full Text 
        ประสิทธิผลกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มุ่งต่อผู้บริโภคเครื่องดื่มชูกำลังคาราบาวแดง 

    an image  จันทิมา พงษ์พันธุ์
        [วพ302.2242 จ285กFull Text 
        การสื่อสารเชิงวัจนภาษา [ภาษาพูด] ผ่านรูปแบบการสื่อสารแบบรวบรัด : กรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจตลาดประมูลสินค้า และธุรกิจการบินระหว่างประเทศ 

    an image  เจน สงสมพันธุ์
        [วพ302.232 จ698ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การสื่อสารทางการเมืองที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้น "ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง" ของ อัศศิริ ธรรมโชติ 

    an image  ชลิตดา สุขสวัสดิ์
        [วพ302.14 ช252ก] Full Text 
        การสื่อสารกับการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการสร้างชุมชนเข้มแข็งในชุมชนบ้านนาทะเล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

    an image  ชลิตา ชูจงกล
        [วพ302.2308 ช253ป] Full Text 
        ปัจจัยการสื่อสารกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของคนวัย 18-25 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  ฐาปนิจ ศรีบุญมา
        [วพ070.41 ฐ129ก] Full Text
        การเข้ากรอบข่าวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

    an image  ฐิติพร ค้าขาย
        [วพ302.14 ฐ341บ] Full Text 
        บทบาทของเยาวชนในการปรับเปลี่ยนชุมชนดั้งเดิมไปสู่ชุมชนสารสนเทศ : ศึกษากรณี หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

    an image  ณัฏฐ์ฤทัย ภัทรลาภอรุณกิจ
        [วพ658.8 ณ311ก] Full Text
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในธุรกิจการขายคอมพิวเตอร์และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า 

    an image  ณัฐณิชา ภูโคกสูง
        [วพ302.4 ณ329ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การสื่อสารกับการรับรู้อัตลักษณ์ของแฟนคลับฟุตบอลต่างประเทศในสังคมไทย กรณีศึกษา : ลิเวอร์พูลไทยแลนด์แฟนคลับ

    an image  ดวงเพ็ญ สำเนียง
        [วพ659.1344 ด213กFull Text
        การนำเสนอภาพโฆษณาในท่าอากาศยานกรุงเทพการเปิดรับการรับรู้และการจำได้ของผู้ใช้บริการ

    an image  ธนิยาภรณ์ ไตรศรีธนนนท์
        [วพ302.52 ธ264อ] Full Text 
        อาหารในฐานะสื่อสารการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมกรณีศึกษาชุมชนเกาะปันหย 

    an image  ธิดาพร ฤกษ์จำนงค์
        [วพ658.82 ธ581ก] Full Text 
        กลยุทธ์สื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ตราดอยคำกับการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  นงนภัส ศรีสงคราม
        [วพ306.489 น136ก] Full Text 
        การสื่อสารทางวัฒนธรรมด้านอัตลักษณ์และสัญญะวิทยาของชาวไทยโซ่งในหมู่บ้านดอนเตาอิฐ จังหวัดกาญจนบุรี

    an image  นิภาภรณ์ ใหญ่กระโทก
        [วพ302.234 น626ม] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        มณฑลสาธารณะในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาของวัยรุ่นผ่านทางเว็บบอร์ดในเว็บไซต์จิตใจดอทคอม

    an image  ปริยเนตร ฉายะภูติ
        [วพ659.193208 ป459ก] Full Text
        การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการเปิดรับและการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดปทุมธานี  

    an image  พรรณา ทรัพย์กุญชร
        [วพ658.827 พ271กFull Text
        กลยุทธ์การสร้างตราร้านเจ้เล้งพลาซ่า 

    an image  พีระพงษ์ เตชะวิเศษ
        [วพ302.2324 พ798ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การบริหารธุรกิจสื่ออนุสารอ.ส.ท.ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

    an image  มณีนันท์ นิงสานนท์
        [วพ658.4012014 ม131ก] Full Text
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน 

    an image  เรณุกาชลี คำนวณสิน
        [วพ302.2324 ร765ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การนำเสนอเนื้อหาและการให้นิยามมาตรฐานจริยธรรมทางเพศของผู้อ่านนิตยสารคอสโมโพลิแทน

    an image  ลลนา ศักดิ์ชูวงษ์
        [วพ302.33 ล144ก] Full Text
        การให้ความหมายและเหตุผลการดำรงอยู่ของประเพณีบั้งไฟพญานาคในยุคโลกาภิวัฒน์ 

    an image  ลีลาวดี วัชโรบล
        [วพ384.544 ล514กFull Text
        การมีส่วนร่วมของประชาชนในวิทยุชุมชน : กรณีศึกษาวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 

    an image  วรพักตร์ วรรักษ์
        [วพ659.1991 ว228ก] Full Text
        การประชาสัมพันธ์การจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปี 2547

    an image  วรรณี ศิริรัตน์รุ่งเรือง
        [วพ302.234 ว271ต] Full Text
        ตัวตนและการนำเสนอตัวตนของผู้หญิงในเว็บไซต์หาคู่ 

    an image  วลัยพร เกตุยงค์
        [วพ659.111 ว344ก] Full Text
        การสร้างภาพลักษณ์รถยนต์อเนกประสงค์ SUV ในประเทศไทย

    an image  วิดนู ราชพลพิจารณ์
        [วพ302.35 ว576กFull Text
        กระบวนการสื่อสารของบุคลากรในคณะกรรมาธิการฝ่ายสื่อสารสังคมในสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยภายหลังการปรับระบบขององค์กรท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์  

    an image  วิภาวรรณ พัฒนพงษ์
        [วพ302.2 ว656ก] Full Text
        การรับรู้ข่าวสารปัจจัยจูงใจความพึงพอใจและทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม 

    an image  วีระวุธ ลวเปารยะ
        [วพ302.234 ว848คFull Text
        ความคิดเห็นของผู้เข้าชมเว็บไซต์วัดปากน้ำและการนำหลักธรรมไปใช้ 

    an image  ศักดิ์สิทธิ์ พินิจชัย
        [วพ302.234 ศ332ท] Full Text 
        ทัศนคติและพฤติกรรมการแสวงหาความรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ศิริกมล อธิวาสนพงศ์
        [วพ070.172 ศ446ก] Full Text
        การถ่ายทอดอุดมการณ์ความเป็นชายผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า 1 

    an image  สรัญรัส สมศรีรื่น
        [วพ384.54 ส349ก] Full Text
        การบริหารสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี 

    an image  สหภาพ พ่อค้าทอง
        [วพ302.235 ส457ก] Full Text
        การสื่อสารด้วยข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) ในฐานะสื่อวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) ของผู้บกพร่องทางการได้ยินในกรุงเทพมหานคร

    an image  อดิศร สุขสมอรรถ
        [วพ659.1979143 อ128ก] Full Text
        การสร้างสื่อหน้าหนังภาพยนตร์ไทย 

    an image  อธิคม ปัทมาคม
        [วพ306 อ145ก] Full Text 
        การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชนเกาะเกร็ดในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและอาหารคาวหวาน

    an image  อรีย์สรวง นิลวรรณ
        [วพ659.111 อ398ก] Full Text

        การควบคุมกันเองเพื่อกำกับดูแลการเผยแพร่หนังแผ่น