หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2546

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


  an image  คัมภีร์ เริงวิจิตรา
      [วพ302.2308 ค262ก] Full Text
      การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท : กรณีศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปี 2546

  an image  จันทร์ตราพร ตันติพลาผล
      [วพ302.2345 จ259ก] Full Text 
      การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับของผู้ชมรายการคริซโชว์

  an image  จิตรลดา สุมานันท์
      [วพ384.646 จ451ก] Full Text 
      การให้บริการข้อมูลเสียงผ่านระบบโทรศัพท์ [Audiotex] 1900 กับพฤติกรรมการสื่อสารของ กลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

  an image  จิตวัฒน์ สัมฤทธิ์
      [วพ302.35 จ646พ] Full Text 
      พฤติกรรมการสื่อสารและความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อวัฒนธรรมการบริหารการจัดการขอสถาบันวิชาการทศท. บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน] 

  an image  จิราพร รัตนธร
      [วพ303.482 จ533ก] Full Text 
      การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อบริหารความขัดแย้งในการทำงาน : ศึกษากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยและชาวเยอรมันของสายการบินลุฟท์ฮันซ่า 

  an image  ชลลดา จันทร์เต็ม
      [วพ659.196467 ช227ว] Full Text 
      วาทกรรมและการสื่อความหมายของวัฒนธรรมความงามระหว่างกลุ่มธุรกิจเสริมความงามและกลุ่มสตรีนิยมของไทย

  an image  ชุติมา ยุวนิมิ
      [วพ658.812 ช617ก] Full Text 
      กลยุทธิ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูค้าภายหลังการขาย : กรณีศึกษา เปรียบเทียบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของโตโยต้าและฮอนด้า

  an image  ฒวีพร โตวนิช
      [วพ302.23 ฒ999ป] Full Text 
      ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

  an image  ดวงพร จิตร์เพิ่มพูลผล
      [วพ302.2322 ด211บ] Full Text 
      บทบาทในการนำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับความต้องการรับรู้ข่าวสารของประชาชนโดยรอบพื้นที่ 

  an image  ตรองจิต รุ่งหิรัญ
      [วพ302.2344 ต141พ] Full Text
      พฤติกรรมการรับฟังการรับรู้ต่อประโยชน์ด้านความรู้และด้านความบันเทิงและความคิดเห็นของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการวิทยุประเภทสาระบันเทิง คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม.88.0 เมกะเฮิรต์

  an image  ธนพร คลองน้อย
      [วพ302.2345 ธ151ก] Full Text 
      การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับแรงจูงใจและการตอบสนองความพึงพอใจต่อการนำเสนอ รายการ 7 สีคอนเสิร์ต กับรายการเวทีไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

  an image  ธนิสสรา จันทร์เทศ
      [วพ302.2343 ธ266บ] Full Text 
      บทบาทของภาพยนตร์ตัวอย่างในโรงภาพยนตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร

  an image  ธีรยา สมปราชญ์
      [วพ791.43 ธ639ก] Full Text 
      กลยุทธ์การสร้างสรรค์และดำเนินธุรกิจภาพยนตร์ไทยของกลุ่มฟิล์มบางกอก

  an image  นันทพร จุลบาท
      [วพ302.234 น419ค] Full Text 
      ความรู้และการยอมรับ E-learning ของพนักงานบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน]

  an image  นิธิภา อุดมสาลี
      [วพ302.2308 น614ก] Full Text 
      การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ในโครงการร่วมทุนก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย กับความรู้และความคิดเห็นของประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

  an image  นุชนาถ เพชรคำ
      [วพ384.54 น725ป] Full Text 
      ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

  an image  บุญเกียรติ ลวิตพิชยวงศ์
      [วพ659.285 บ395ก] Full Text
      การเปิดรับการใช้ประโยชน์ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อวารสารภายใน (ไทยนิวส์) ของตัวแทนประกันชีวิตบริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ 

  an image  บุษบาบัณ โกเมศ
      [วพ302.23 บ675ป] Full Text 
      ปัจจัยทางการสื่อสารการตลาดมีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบโทรศัพท์มือถือทีเอออเร้นจ์ของผู้ใช้ในกรุงเทพมหานคร

  an image  ปณิดา พรหมประสิทธิ์
      [วพ302.232 ป146ก] Full Text
      การวิเคราะห์สื่อโฆษณาโทรศัพท์มือถือกับการบริโภคสัญญะของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

  an image  ปวิณดา โกมารกุล ณ นคร
      [วพ305.62971 ป494ก] Full Text 
      กระบวนการเรียนรู้อัตลักษณ์มุสลิมของสตรีมุอัลลัฟกรณีศึกษา : สตรีมุอัลลัฟในชุมชนท่าอิฐ

  an image  พรสวรรค์ นาคแสง
      [วพ302.2345 พ284ก] Full Text 
      การสื่อสารเพื่อสุขภาพทางโทรทัศน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีรายการ Morning Health Club ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

  an image  ภัทรวรรณ ลิ้มวัฒนวงศา
      [วพ302.34 ภ373ก] Full Text 
      การศึกษาเครือข่ายการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง ครู พี่เลี้ยง และผู้บริหารเพื่อการพัฒนาในสถานรับเลี้ยงเด็กพิเศษ [ออทิสติก] ในเขตนนทบุรีและปทุมธานี

  an image  ภูริตา ห่อรัตนาเรือง
      [วพ302.35 ภ681ก] Full Text
      การสื่อสารเพื่อบริหารความขัดแย้งของบุคลากรในสถาบันการเงิน : กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 

  an image  เมธิตา เบญจพงศ์
      [วพ302.2 ม735ว] Full Text 
      วิเคราะห์การสื่อสารของนักโบราณคดีกับชุมชนในโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษาการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด    

  an image  รัฐพงศ์ ปานเชื้อ
      [วพ302.3 ร355ก] Full Text 
      การสื่อสารกลุ่มกับการจัดการธุรกิจชุมชนของกลุ่มหัตถกรรมบ้านขาแหย่งพัฒนาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

  an image  ลนาลี งามดี
      [วพ302.234 ล118ก] Full Text 
      การเปิดรับสื่อการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อประโยชน์ของเว็บไซต์รักบ้านเกิดดอทคอมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

  an image  ลักขณา จุติสมุทร
      [วพ302.23 ล218ก] Full Text
      การกระตุ้นการบริโภคบริการรับส่งข้อความสั้น [SMS] ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และสื่ออินเตอร์เน็ต

  an image  วรวิทย์ ฉัตรไตรรัตน์
      [วพ302.2 ว281ก] Full Text
      การแสวงหาข้อมูลข่าวสารกับการให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของผู้เลี้ยงปลาสวยงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

  an image  วัลยศรี แก้ววิรุฬ
      [วพ302.2 ว444ก] Full Text 
      การรับรู้ข่าวสารและปัจจัยจูงใจในการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  an image  วาสนา สุขนิรันดร์
      [วพ302.2 ว491บ] Full Text
      บทบาทของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

  an image  วิธษ์ รักเอี่ยมสะอาด
      [วพ302.234 ว611ก] Full Text 
      การสื่อสารระหว่างบุคคลในเว็บไซต์ไทยเมทกับการเคลื่อนย้านจากชุมชนเสมือนสู่ความเป็นจริง [กรณีศึกษาเว็บไซต์ไทยเมท]

  an image  วิศวัสต์ ตระกรุดแก้ว
      [วพ302.234 ว755ก] Full Text 
      การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ข่าวสารการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

  an image  ศิริพงศ์ พรหมวงศานนท์
      [วพ302.2308 ศ462ก] Full Text 
      การรับรู้และการยอมรับต่อเครื่องดื่มสมุนไพรในฐานะนวัตกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร

  an image  ศิริพงศ์ พละสูรย์
      [วพ302.2 ศ462ว] Full Text 
      วิเคราะห์วาทกรรมน้ำเมาในงานวิทยานิพนธ์ 

  an image  ศิริพจน์ สกุลทอง
      [วพ302.2 ศ462ก] Full Text
      กระบวนการสืบทอดจากสื่อสัญลักษณ์ทางพิธีกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการไปสู่ความเชื่อศรัทธาและการดำเนินชีวิตทางธุรกิจแบบมีจริยธรรมของชุมชนชาวคริสต์ [โรมันคาทอลิก] ของโบสถ์พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 

  an image  สรศักดิ์ สมแสวง
      [วพ302.23 ส342ก] Full Text 
      การเปิดรับส่งข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารของแรงงานต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

  an image  สุรีย์พร เชาว์สนิทพรรณ
      [วพ302.35 ส867ก] Full Text
      การสื่อสารย้อนกลับในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานกรณีศึกษา : ประสิทธิภาพของระบบ RB FRONT ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด [มหาชน]

  an image  อมรรัตน์ อุดมเรืองเกียรติ
      [วพ306.489 อ286ก] Full Text 
      การสื่อสารและกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะเกร็ด 

  an image  อังคณา สิทธิเทศานนท์
      [วพ302.23 อ488ก] Full Text 
      กระบวนการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประเภทสะพายเป้ [backpackers] ที่เข้ามาพักที่ถนนข้าวสาร

  an image  อุบลรัตน์ ค่าแพง
      [วพ659.2933212 อ833ภ] Full Text 
      ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ตามความเห็นของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สายเศรษฐกิจการเงินการธนาคาร