หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2545

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กนกรัตน์ สามัตถิยะ
        [วพ302.2 ก125ก] Full Text
        กระบวนการสื่อสารกลุ่มและปัจจัยทางเพศสภาพเพื่อบำบัดผู้ป่วยจิตเวชหญิงโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

    an image  กรแก้ว เพชรจำรัส
        [วพ659.1 ก152ป] Full Text 
        ปัจจัยการเปิดรับข่าวสารการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมต่อภาพลักษณ์

    an image  กอบกวี ชื่นรักสกุล
        [วพ302.2 ก356ก] Full Text
        การสื่อสารเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในเกาะเกร็ด 

    an image  กัณทิมา บัวเอี่ยม
        [วพ302.2343 ก385ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  จุฑาภา ตาดพริ้ง
        [วพ302.2308 จ626ก] Full Text
        การเปิดรับข่าวสารกับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรปตะวันตกที่มีต่อประเทศไทย 

    an image  เจตนิพัทธ์ สาสิงห์
        [วพ302.23 จ697ก] Full Text
        การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับของผู้ชมโขน 

    an image  ดวงกมล ปัทมดิลก
        [วพ384.53 ด153ก] Full Text
        การรับรู้ต่อบทบาทปัจจัยการสื่อสารการตลาดและคุณสมบัติโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ในจังหวัดกาญจนบุรี  

    an image  นิธิมา น้อยอรุณ
        [วพ302.2308 น587ค] Full Text 
        ความรู้และความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดนนทบุรีที่มีต่อโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคของกระทรวงสาธารณสุข

    an image  ปนัดดา ดัชชานนท์
        [วพ302.2308 ป161ก] Full Text 
        การเปิดรับข่าวสารความรู้และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อซีดีเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ 

    an image  พรพิชชา ภัทรากร
        [วพ659.2936211 พ248ก] Full Text
        การรับรู้ภาพลักษณ์โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครของผู้ใช้บริการ 

    an image  ยุทธภูมิ เปรมปรีดิ์
        [วพ659.1 ย363ค] Full Text
        ความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่อชิ้นงานโฆษณาประเภทคอมพิวเตอร์กราฟฟิคในนิตยสาร

    an image  วรัชดา ป๊อกเทิง
        [วพ659.293337 ว689ก] Full Text
        การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อโครงการฉลากเขียวของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

    an image  วราภรณ์ พงศ์ธรพิสุทธิ์
        [วพ302.2345088649 ว321ก] Full Text
        การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากความเชื่อและค่านิยมที่ปรากฎในนิทานพื้นบ้านผ่านสื่อโทรทัศน์ของแม่บ้านในกรุงเทพมหานคร 

    an image  วิชญา กันธิยะ
        [วพ070.172 ว535ก] Full Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจและผู้จัดการรายสัปดาห์ ในช่วงก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ  

    an image  ศศมณฑน์ กนกบัญชร
        [วพ302.2242 ศ293ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การวิเคราะห์จินตสาระในการพูดของพิธีกรจากการจัดกิจกรรมเพื่อการตลาดเครื่องสำอาง

    an image  ศิขริน เอกะวิภาต
        [วพ302.2 ศ389พ] Full Text
        พฤติกรรมการเปิดรับสื่อความต้องการใช้ประโยชน์จากสื่อและรูปแบบการดำเนินชีวิตของชนชาติกะเหรี่ยงบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

    an image  ศิษยา งามสุข
        [วพ302.23430834 ศ561พ] Full Text
        พฤติกรรมการดูและความคิดเห็นที่มีต่อภาพยนตร์ไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  สรัญญา เสรีกุล
        [วพ302.23 ส355ก] Full Text
        การส่งเสริมการขายพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและปัจจัยประกอบการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  สุภรี รุ่งประทีปไพบูลย์
        [วพ302.232408 ส834ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การแสวงหาและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยแม่และเด็กจากนิตยสารของคนวัยเจริญพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานคร   

    an image  สุภารัตน์ รักษ์มณี
        [วพ302 ส838บFull Text
        บทบาทพระสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง : ศึกษากรณีชุมชนบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

    an image  เสริมสุข วงศ์วิวัฒน์
        [วพ302.2343 ส926คFull Text
        ความคิดเห็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการครอบงำทางวัฒนธรรมอเมริกันในภาพยนตร์ฮอลลีวูด 

    an image  อภิวัฒน์ น้ำทรัพย์
        [วพ302.2308 อ266ป] Full Text
        ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อและฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  อัญชลี เรืองฉาย
        [วพ302.234508 อ525ก] Full Text
        การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์สตรีในงานโฆษณาทางโทรทัศน์และความคิดเป็นต่อการใช้สตรีเป็นผู้แสดงในโฆษณาทางโทรทัศน์

    an image  อุดมพร เปตานนท์
        [วพ328.33 อ791ภ] Full Text
        ภาพลักษณ์ของสมาชิกวุฒิสภา [สว.] ตามความเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบระหว่างประชาชนในเขตชั้นในและเขตชั้นนอก 

    an image  เอนกนัน นันต๊ะคุม
        [วพ302.2308 อ893ค] Full Text
        ความนิยมเพลงไทยสากลยุคสุนทราภรณ์ของคนกรุงเทพฯ