หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2544

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กัญญาณัฐ ศรีวิไล
        [วพ302.35 ก383ก] Full Text 
        การสื่อสารระหว่างบุคคลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี

    an image  เกรียงศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
        [วพ659.132 ก768ท] Full Text 
        ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสื่อโฆษณาประเภทใบปลิวร้านอาหาร
 

    an image  เกศยุคนธ์ โพธิ์มาศ
        [วพ302.2223 ก772ร] Full Text 
        ระบบการเข้ารหัสและถอดรหัสความหมายของสัญลักษณ์ตราสินค้าไทย

    an image  คงพร เทียนเสม
        [วพ302.2308 ค113ป] Full Text 
        ประสิทธิผลสื่อประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนสีขาวที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสุพรรณบุรี

    an image  จรีพร แสงจันทร์
       
[วพ659.2 จ168ก] Full Text
        การศึกษาเปรียบเทียบการประชาสัมพันธ์ของการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 และเฟสปิกส์เกมส์ครั้งที่ 7

    an image  จันทิมา ฉัตรชัยพลรัตน์
       
[วพ302.23 จ285พ] Full Text 
        พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนความรู้และทัศนคติที่มีต่ออาหารและโภชนาการของผู้หญิงวัยกลางคนในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  จิรมาศ ทัศนาจิตร
       
[วพ302.35 จ498ก] Full Text
        การเปิดรับข่าวสารความรู้และทัศนคติของพนักงานต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

    an image  ฉันทนา พิทยาเวชวิวัฒน์
        [วพ659.1964137 ฉ254ป] Full Text 
        ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มนมของกลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก 

    an image  ฐาปนีย์ อรรถสถาน
       
[วพ659.113 ฐ319ก] Full Text 
        การใช้สื่อในการรณรงค์ด้านสุขภาพ : กรณีศึกษาการตลาดสมุนไพร 

    an image  ณัฐพงษ์ กระจ่าง
       
[วพ302.234508351 ณ339ก] Full Text 
        การเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศแบบรักร่วมเพศชายของเยาวชนที่ปรากฎในรายการโทรทัศน์ 

    an image  ตนารัตน์ เจริญ
        [วพ302.2308 ต127ร] Full Text 
        แรงจูงใจของหญิงมีครรภ์กับการแสวงหาข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในโรงพยาบาลขณะฝากครรภ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ตาวี พานิช
       
[วพ302.2308 ต349ก] Full Text 
        การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้รถยนต์ เกี่ยวกับโครงการรณรงค์การเติมน้ำมันเบนซิน ที่มีค่าออกเทนที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ 

    an image  ทรงยศ บัวเผื่อน
        [วพ302.1 ท143ค] Full Text 
        ความเคลื่อนไหวและการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ในกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ [กสช.] 

    an image  ธนศักดิ์ โกมโลทก
        [วพ302.2308 ธ157พ] Full Text 
        พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อต่างๆเพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  ธนิกานต์ บุญสถาพรชัยกุล
       
[วพ302.2308 ธ259ก] Full Text
        การเปิดรับข่าวสารกับความรู้และความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อโครงการธนาคารประชาชน [People Bank]

    an image  นรมน นันทมนตรี
       
[วพ302.2 น218ย] Full Text
        ยุทธวิธีการสื่อสารของผู้นำชุมชนในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ กรณีศึกษา : ชุมชนสุขสันต์ 26 

    an image  นิตยา ไชยเจริญ
       
[วพ302.234 น577ป] Full Text
        ปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  บุญเชิด เอี่ยมบุญ
       
[วพ384.5443 บ438ก] Full Text
        การเปิดรับและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรายการปาฐกถาธรรมวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย [ศึกษากรณี : ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี] 

    an image  เบญจวรรณ ภัสรางกูร
       
[วพ659.1314 บ788ค] Full Text
        ความคิดเห็นของผู้บริโภคสตรีต่อบทบาทของสื่อและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการใช้สินค้าชื่อสามัญ : กรณีศึกษาแฟ้บกับโกเต๊กซ์

    an image  ปภาดา สุนทรปิยะกุล
        [วพ302.2345 ป163ก] Full Text 
        การเปิดรับและความคาดหวังต่อรายการพุทธศาสนาทางโทรทัศน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  

    an image  ปาริชาติ อิโซ
        [วพ302.2345 ป554ก] Full Text
        การมีส่วนร่วมและความนิยมรายการเกมเศรษฐีทางโทรทัศน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

    an image  ปิยะมาศ แก้วนนท์
        [วพ659.2936211 ป622ก] Full Text 
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสงขลา 

    an image  พัชราภรณ์ ตุลยนิษกะ
       
[วพ302.2308 พ518ป] Full Text 
        ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดเพื่อจูงใจผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครใช้บัตรวีซ่าอิเล็กตรอน 

    an image  พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน์
        [วพ302.2308 พ777ก] Full Text 
        การรับรู้นโยบายตัดแต้มใบขับขี่และพฤติกรรมการขับรถของผู้ขับขี่ยานพาหนะในกรุงเทพมหานคร

    an image  แพร จารุจินดา
        [วพ659.143 พ961ก] Full Text 
        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์กับการรับรู้ การจดจำ และความรู้สึกของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ [การวิจัยกึ่งทดลอง] 

    an image  ฟ้าใส วิเศษกุล
        [วพ070.4493067 ฟ368ก] Full Text 
        การวิเคราะห์ค่านิยมและทัศนคติเกี่ยวกับเพศสภาพในสังคมไทยที่ปรากฎในสื่ออินเตอร์เน็ตเว็บบอร์ด 

    an image  ภัทธิรา บุรี
       
[วพ070.44933 ภ355ท] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ทัศนะของแหล่งข่าวต่อบทบาทสื่อมวลชนในการรายงานและวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ 

    an image  ภูชิตต์ ภูริปาณิก
       
[วพ302.234 ภ653ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดทำเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  รจนกร ศรีอรุณ
       
[วพ659.2 ร116ส] Full Text 
        สัมฤทธิ์ผลของการประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ กฟผ. กับประชาชนในเขตกรงเทพมหานคร 

    an image  วรรณรัตน์ พิภพภิญโญ
        [วพ303.4833 ว256ก] Full Text 
        การสื่อสารเพื่อการศึกษาทางไกลเครือข่ายสถาบันราชภัฎสวนดุสิตความคิดเห็นของผู้ให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

    an image  วราพร สายยศ
       
[วพ302.2308 ว316ก] Full Text
        การเปิดรับข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่เผยแพร่โดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก 

    an image  วราภรณ์ โภคานันท์
       
[วพ302.2308 ว316ก] Full Text
        การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

    an image  วลัยรัตน์ แดงศิริ
        [วพ659.1344 ว345ก] Full Text 
        การเปิดรับการจดจำและความคิดเห็นของผู้โดยสารรถประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครที่มี ต่อโฆษณารอบคันรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ [Bus body advertising] 

    an image  วสุ เขียวสอาด
        [วพ303.482 ว363ก] Full Text
        การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยและชาวมอญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

    an image  วิมลกานต์ แช่มช้อย
        [วพ302.2308 ว663ป] Full Text 
        ปัจจัยทางการสื่อสารและทัศนคติเชิงสตรีนิยมของนักศึกษาวิชาทหารหญิงกรมการรักษาดินแดนในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์
       
[วพ302.2308 ว734ส] Full Text 
        สื่อพื้นบ้านในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่พักทางวัฒนธรรม [โฮมสเตย์] : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมา

    an image  วิไลลักษณ์ ชมภูศรี
       
[วพ302.2308 ว734ก] Full Text 
        การเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ [Ecotourism] ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

    an image  วิวัฒน์ เส็งกลิ่น
       
[วพ302.2344 ว743พ] Full Text
        พฤติกรรมการฟังเพลงลูกทุ่งและการซื้อเทปเพลงลูกทุ่งในยุคที่เพลงลูกทุ่งออกอากาศทางคลื่น เอฟ.เอ็ม 

    an image  ศศินีย์ อุดมศักดิ์
       
[วพ302.2308 ศ292ก] Full Text
        การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ต้องทำและอาจทำขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

    an image  ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร
       
[วพ302.35 ศ332ก] Full Text
        การสื่อสารกับทัศนคติของอาจารย์สถาบันราชภัฎในกลุ่มรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล

    an image  ศิวพร เกิดภาคี
        [วพ302.234 ศ542ก] Full Text 
        การสื่อสารแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียมของกระทรวงสาธารณสุข

    an image  สมคะเน คุณรัตน์
       
[วพ303.4833 ส233น] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า [พ.ศ.2545-2550] โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 

    an image  สรรศิริ จิรวงศ์
       
[วพ070.44964795 ส336ร] Full Text
        รูปแบบคอลัมน์แนะนำอาหารในหนังสือพิมพ์ที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

    an image  สวรส เขียวแสงส่อง
       
[วพ302.2308 ส393ก] Full Text 
        การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทกฎหมายกับความเข้าใจและตัดสินใจใช้บริการ : กรณีศึกษาบริษัท เดชา อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด 

    an image  สุภา กิจวรเกียรติ
       
[วพ070.17 ส837ก] Full Text
        การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารเพื่อการหางานทำจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2543 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  สุรพงศ์ แสงสำลี
       
[วพ302.2308 ส851ก] Full Text
        การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจในการใช้บริการของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีกับสถานีอนามัยที่มีในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  

    an image  อนุสรณ์ อำไพรัตน์
       
[วพ302.072 อ231ก] Full Text
        การสื่อสารระหว่างครูข้างถนนกับเด็กเร่ร่อน : กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณใต้สะพานอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

    an image  อภิรดี ภูริปาณิก
        [วพ302.2308 อ259ก] Full Text 
        กิจกรรมการดำเนินชีวิตพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความคาดหวังการใช้ประโยชน์จากสื่อของกลุ่มแม่บ้านตำบลเกาะเกร็ด 

    an image  อรัญกรณ์ ประมวลทรัพย์
        [วพ302.234 อ395ก] Full Text 
        การเปิดรับฟังและความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดนครนายกที่มีต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

    an image  เอกรัชฎ์ ทองบุญชุม
        [วพ302.2 อ879ก] Full Text 
        การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารโครงการรณรงค์ ประหยัดไฟกำไร 2 ต่อ