หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2543

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กฤตยา สุนพงษ์ศรี
       
[วพ659.136 ก276ก] Full Text 
        การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  จันทร เทพสิทธา
       
[วพ302.234 จ251ก] Full Text 
        การใช้และการรับรู้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านระบบวิทยุติดตามตัวของกระทรวงกลาโหม 

    an image  จันทิกา รอดเรืองเดช
       
[วพ302.2322 จ284ก] Full Text 
        การเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์กับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมในการหลีกเลี่ยงต่อการถูกล่วงเกินทางเพศของนักศึกษาอาชีวะที่เป็นสตรี 

    an image  ชมพูนุท บูรณะสัมฤทธิ
       
[วพ004.678 ช172ก] Full Text 
        การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้อินเทอร์เนตสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ฐิติมา ทองนวล
       
[วพ659.190287 ฐ351ห] Full Text 
        แหล่งข่าวสารที่รับรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าประเภทหนังสือผ่านเว็บไซต์และปัจจัยการตัดสินใจซื้อ  
 

    an image  ณพสิริ ปุสสเด็จ
       
[วพ302.232 ณ161ก] Full Text 
        การสำรวจความรู้ทัศนคติและการเปิดรับข่าวสารเรื่องการดูแลสุขภาพแนวชีวจิตจากสื่อสิ่งพิมพ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ดวงพร วรสกุลเจริญ
       
[วพ659.193846 ด211ป] Full Text 
        ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล 1800 MHz 

    an image  ถิรพุทธิ์ เปรมประยูรวงศา
       
[วพ302.2345 ถ418ร] Full Text 
        รายการไอคิว 180 กับการเปิดรับชมการรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ทูลเกล้า คงนุ่ม
       
[วพ302.23 ท589พ] Full Text 
        พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจและปัจจัยประกอบการตัดสินใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี พ.ศ.2543

    an image  ธารินี กตัญญุกานต์
       
[วพ302.2308 ธ525พ] Full Text
        พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในโครงการปีท่องเที่ยวไทย 2541-2542 [Amazing Thailand 1998-1999] ของประชาชนในเขตกรุงเทพ 

    an image  เธียรธิดา มฤคทัต
       
[วพ302.2308 ธ816ก] Full Text 
        การเปิดรับสื่อความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร : กรณีศึกษาจังหวัดอยุธยา

    an image  นพปฎล กฤตโตปการ
       
[วพ384.5532 น172ก] Full Text 
        กระบวนการในการให้รางวัลรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก

    an image  บุญฤทธิ์ ศรีวิจิตร
       
[วพ070.449364 บ552ลFull Text
        ลักษณะที่เป็นจริงกับลักษณะที่พึงประสงค์ของการเสนอข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์ในทัศนะของประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และนักหนังสือพิมพ์  

    an image  ปภัสรา ถนอมสมบัติ
       
[วพ384.5532 ป163ก] Full Text 
        การวิเคราะห์เนื้อหาและการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการทุกข์ชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี

    an image  ปราณี นุ่มไทย
       
[วพ302.2 ป445ก] Full Text 
        กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตผู้หญิงที่มีการนำเสนอประกันชีวิตให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม

    an image  ปาริชาติ ไชยชนะ
       
[วพ302.2308 ป554กFull Text 
        กระบวนการสื่อสารพื้นอดีต : ศึกษากรณีพระสุพรรณกัลยาและพันท้ายนรสิงห์

    an image  ปิติยา สุคนธมาน
       
[วพ659.1344 ป615ก] Full Text 
        การเปิดรับการจดจำและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสื่อโฆษณาภายในรถไฟฟ้าและภายในบริเวณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

    an image  พงษ์เดช ศรีเล็กดี
       
[วพ302.2308 พ153ก] Full Text 
        การรับรู้และทัศนคติต่อบทบาทของนักแสดงที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในละครโทรทัศน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  พรรณวดี พ่วงภักดี
       
[วพ302.234 พ268ก] Full Text 
        การตลาดมุ่งเน้นความสัมพันธ์เทคโนโลยีและความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจกรณีศึกษา : การใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงเทพ  

    an image  พัชรินทร์ คุณสุนทรกิจ
       
[วพ659.193846 พ523ก] Full Text
        การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจ ณ จุดขายและการตัดสินใจซื้อของลูกค้า กรณีศึกษา : บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น

    an image  พัชรินทร์ ยุทธศิลป์
       
[วพ659.196918722 พ523ป] Full Text 
        ปัจจัยการสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมแผ่นพ่นสีสำเร็จรูปของบริษัทโอเตฟาล ไทย จำกัด

    an image  ภควดี สุวรรณะโสภณ
       
[วพ302.234 ภ116ท] Full Text 
        ทัศนคติและพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  มัทนา จันทรจิระ
       
[วพ302.234 ม346กFull Text 
        การรับรู้และยอมรับต่อเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะนวตกรรมใหม่ของธุรกิจขายตรงหลายชั้น 

    an image  มาฆฤกษ์ ยิ่งเจริญ
       
[วพ070.195 ม413พ] Full Text 
        พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของผู้ชมโทรทัศน์ที่มีต่อรายการเหตุบ้านการเมือง 

    an image  มาติกา ยกกลิ่น
       
[วพ384.5532 ม437กFull Text 
        การวิเคราะห์บทบาทของหญิงชายในรายการสาธิตการทำอาหารทางโทรทัศน์จากมุมมองสตรีนิยม

    an image  ระวีวรรณ วรรณชาติ
       
[วพ659.296655385 ร275ก] Full Text 
        การประเมินผลสื่อการประชาสัมพันธ์ : โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์น้ำมันหล่อลื่นของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

    an image  รัชฎา ขวัญดี
       
[วพ302.2345 ร326ก] Full Text 
        การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ของนักศึกษากรุงเทพมหานครในการชมรายการวัฒนธรรมไทยทางวิทยุโทรทัศน์

    an image  รุ่งกานต์ มงคลวีราพันธ์
       
[วพ302.232 ร621ก] Full Text 
        การวิเคราะห์การสื่อความหมายของโปสเตอร์ในการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2530-2542 

    an image  รุจินทรา สงวนพงษ์
       
[วพ302.2308 ร655ค] Full Text 
        ความสนใจทางการเมืองกับการรับรู้ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครต่อบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง [กกต.]

    an image  วัชระ โรจน์เรืองรัตน์
       
[วพ659.136 ว382ก] Full Text 
        การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเกี่ยวกับการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  วันเพ็ญ พินเผือก
       
[วพ302.2308 ว435ก] Full Text 
        การรับทราบข่าวสารความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

    an image  วิโรจน์ ศิริเคารพ
       
[วพ302.2308 ว711พ] Full Text 
        พฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคข่าวสารจากสื่อในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  สินี จงจริยาธรรม
       
[วพ302.2308 ส727ป] Full Text 
        ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าบีทีเอสต่อความรู้ความคิดเห็นและการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  สุขพร มาฆะสกุลเจริญ
       
[วพ302.2308 ส743ก] Full Text 
        การศึกษาประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต

    an image  สุดฤทัย ตันสุวัฒน์
       
[วพ070.4493389 ส766กFull Text 
        การนำเสนอเนื้อหาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลชวน หลีกภัย ของหนังสือพิมพ์ระดับชาติ และหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 

    an image  สุนารี วงศ์สมนึก
       
[วพ384.553065 ส816ว] Full Text 
        วิเคราะห์วิสัยทัศน์ร่วมของรายการโทรทัศน์และลูกค้าเลมอนฟาร์ม

    an image  สุภาภรณ์ ริ้วเลิศธรรม
      
  [วพ070.195 ส838พ] Full Text 
        พัฒนาการการนำเสนอรายการข่าวโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. [2529-2542] 

    an image  อดิสรณ์ คูประเสริฐ
       
[วพ302.2322 อ131ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 

    an image  อมรรัตน์ ผาลิโน
      
  [วพ302.2308 อ286พ] Full Text 
        พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการรวมพลังหาร 2