หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2542

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กุสุมา แย้มศิริ
       
[วพ659.29372 ก732ก] Full Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม 

    an image  จริยา โกสินทร์
       
[วพ302.2308 จ167พ] Full Text 
        พฤติกรรมการเปิดรับสารความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นประถมปลายสี่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  จารุมนต์ ใช้ไหวพริบ
       
[วพ384.3 จ333พ] Full Text 
        พฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจระบบเครือข่ายนนทรีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    an image  เฉลิมเกียรติ อ่องรุ่งเรือง
       
[วพ658.8343 ฉ412ท] Full Text 
        ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ของคาลเท็กซ์ 

    an image  ตรึงตรา ทรัพย์ส่งแสง
       
[วพ352.748 ต196ภ] Full Text 
        ภาพลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ในทัศนะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  พนมชัย สมัครพันธ์
       
[วพ302.2345 พ187ค] Full Text
        ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีต่อการนำเสนอภาพของเพศที่ 3 ในรายการโทรทัศน์ 

    an image  พอใจ เงินศิริ
       
[วพ332.12 พ485ภ] Full Text 
        ภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด [มหาชน] 

    an image  วชิระ ตุ้นสกุล
       
[วพ302.234 ว145คFull Text 
        ความพึงพอใจของพนักงานต่อการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร : ศึกษากรณีบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด [มหาชน] สำนักงานใหญ่ 
 

    an image  ศราลักษณ์ จันทรากุล
       
[วพ302.2344 ศ167ป] Full Text
        ประโยชน์และความพึงพอใจที่ผู้ใช้รถยนต์ในกรุงเทพมหานครได้รับจากสถานีวิทยุ สวพ.91

    an image  สัตตกมล วรกุล
       
[วพ070.44 ส564ล] Full Text
        ลักษณะการเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ของดาราไทยที่พัวพันยาเสพติดและทัศนะของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง  

    an image  สุภาพร รัตนะรัต
       
[วพ302.2345 ส838ก] Full Text 
        การสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับความตระหนักรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร

    an image  สุวลักษณ์ ห่วงเย็น
       
[วพ333.793216 ส875ก] Full Text 
        การศึกษากลยุทธ์การใช้สื่อกับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าของนักเรียน ผู้ร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

    an image  อนัญญา พันธุ์เมฆ
       
[วพ659.2933212 อ164ท] Full Text 
        ทัศนะของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเอเชีย จำกัด [มหาชน]