หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2541

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  งามจิตต์ คำเพราะ
        [วพ070.449353998 ง325ก] Full Text 
        การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรมในหนังสือพิมพ์ไทย 

    an image  ณัฐชัย หลวงพรหม
       
[วพ070.195 ณ328พ] Full Text 
        พฤติกรรมการเปิดรับชมและความพึงพอใจของผู้ชมรายการข่าวกีฬาทางโทรทัศน์ 

    an image  ณัฐธนัตถ์ ประชาอนุวงศ์
       
[วพ363.2 ณ329ทFull Text 
        ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อตำรวจนครบาล  

    an image  ทรงพล สร้อยสุวรรณ
       
[วพ070.444 ท141ลFull Text 
        ลักษณะการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น  

    an image  ธิดา กัลยาณมิตร
       
[วพ659.293337932 ธ581ศ] Full Text 
        ศึกษาประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

    an image  พ้นภัย ศุภางคเสน
      
  [วพ659.19004 พ186ก] Full Text 
        การสร้างสรรค์งานโฆษณาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศในสื่อสิ่งพิมพ์ 

    an image  ภัทรียา ปรีชามารถ
       
[วพ070.195 ภ381พ] Full Text 
        พฤติกรรมการรับชมและทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการประเภทข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี 

    an image  มารีน รัตนฤทธิกุล
       
[วพ338.4791 ม478ก] Full Text 
        การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวทางการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    an image  วินิตา สนิทประชากร
       
[วพ659.29370113 ว633ท] Full Text 
        ทัศนคติของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  

    an image  ศิริพร สิทธิฤทัย
       
[วพ384.5532 ศ463ก] Full Text 
        การศึกษาความพึงพอใจต่อรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้โชว์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา รายการทไวไลท์โชว์ทางสถาณีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.

    an image  ศุภวุฒิ พรรณนราวงศ์
       
[วพ384.5443 ศ728กFull Text 
        การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกเพลงเพื่อเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  สนธยา ศรีเวียงธวัช
       
[วพ384.5453 ส191กFull Text 
        การประเมินผลการรับฟังรายการเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการ 2 ระบบ A.M. ความถี่ 837 KHz

    an image  สรัญญา ยุทธสารประสิทธิ์
        [วพ070.43 ส349ก] Full Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของข่าวโทรทัศน์ภาคค่ำของสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์ไอทีวี

    an image  สิริพร น้อยกลาง
       
[วพ659.29363728 ส731ก] Full Text 
        การประเมินผลสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการชุมชนคัดแยกขยะของเทศบาลนครนนทบุรี : ศึกษาจากชุมชนบุญโตปาร์ควิลล์ ระหว่างกุมภาพันธ์-กันยายน 2541

    an image  อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน์
        [วพ659.1320285 อ383ก] Full Text 
        การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการสร้างงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์

    an image  อัจฉรา ปรมาธิกุล
       
[วพ659.296281 อ498ก] Full Text 
        การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำที่มีต่อการประปานครหลวง 

    an image  อัยยา สวนแก้ว
       
[วพ302.35 อ569ศ] Full Text 
        ศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของการสื่อสารภายในองค์การของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่