หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2540

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กุศลวรรณ์ ขุนเพิ่ม
        [วพ302.2345 ก729กFull Text
        การเปิดรับและประโยชน์ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กทางโทรทัศน์ของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน 4 แห่งในกรุงเทพมหานคร

    an image  คณิต พุฒถนอม
        [วพ659.285 ค129ก] Full Text 
        การศึกษาบทบาทของนิตยสารวัฏจักรการศึกษาในการเสริมสร้างภาพพจน์ของบริษัท วัฏจักร จำกัด [มหาชน]

    an image  จิรกาญจน์ สุเมรุรัตน์
       
[วพ302.2308 จ488ก] Full Text 
        การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆฯ

    an image  ณัฐวัชร์ มังคละคุปต์
       
[วพ659.143 ณ359ผ] Full Text 
        ผลกระทบของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่มีต่อการผลิตชิ้นงานโฆษณาทางโทรทัศน์

    an image  ธนัดดา วิบูลยาคม
       
[วพ302.2308 ธ211ก] Full Text 
        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคโค้กและเป๊ปซี่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  บงกช กมุทแก้ว
       
[วพ384.5532 บ113ก] Full Text 
        การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการตามล่าหาความจริงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

    an image  ปณิธาน รัตนะ
       
[วพ302.2324 ป148ก] Full Text 
        การศึกษาปัจจัยทางการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการอ่านนิตยสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

    an image  เพียรนุช มาธนชัย
       
[วพ302.2308 พ949ว] Full Text 
        วิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารที่ทำให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

    an image  มณีวัลย์ เอมะอมร
       
[วพ025.04 ม139อ] Full Text 
        อินเตอร์เน็ตการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่เป็นคนไทย 

    an image  มัสรีน นาทอง
       
[วพ302.2308 ม399ปFull Text 
        ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโครงการช่วยกันรักษาเมืองไทยให้สะอาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาเฉพาะกรณีเขตบางเขนและเขตพระโขนง

    an image  เมธินี มอร์เตโร
       
[วพ302.2 ม737ค] Full Text 
        ความคิดเห็นต่อการสื่อสารในองค์การและทัศนะของพนักงานต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

    an image  วณียา ภักดีพันธุ์
       
[วพ302.2308 ว159ก] Full Text 
        การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด [มหาชน] ในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  วิภูษณา ดนตรีรส
       
[วพ659.1964126 ว661ก] Full Text 
        การศึกษาอิทธิพลของการโฆษณาเครื่องดื่มชูกำลังทางโทรทัศน์ต่อการบริโภคเครื่องชูกำลังของพนักงานขับรถของหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  วิราชิน ดิลกวิลาศ
       
[วพ659.2935475 ว692ก] Full Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับการสื่อสารแห่งประเทศไทยในความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  สุรินธร มากมณี
        [วพ659.29333338 ส862ก] Full Text 
        การศึกษางานชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการเคหะแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  เสริมเกียรติ เทียนแก้ว
       
[วพ384.34 ส924ก] Full Text 
        การศึกษาการใช้ประโยชน์และความคิดเห็นต่อ E-mail ของมหาวิทยาลัยของรัฐและ มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

    an image  อมราพร พุ่มศฤงฆาร
        [วพ384.646 อ293กFull Text 
        การใช้และความพึงพอใจในการใช้บริการออดิโอเท็กซ์ในกรุงเทพมหานครศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทอินเตอร์แอคทีฟมีเดียเซอร์วิสจำกัด