หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2533-2535

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


พ.ศ.2533

    an image  ธิติภัทร์ เอี่ยมนิรันดร์
        [วพ659.1965887 ธ587ก] Full Text 

        การศึกษาการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลจากการใช้การสื่อสารทางการตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร 

    an image  ปดิวรัดา มลิลา 
        [วพ332.120683 ป149ก] Full Text 

        การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร : ศึกษาในแง่ขบวนการสื่อสารเฉพาะกรณีของธนาคาร เอเซีย จำกัด

 

พ.ศ.2534

    an image  ชุลีพร อักษรวิทย์ 
        [วพ658.82 ช638ค] Full Text 

        ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการจำหน่ายกับพฤติกรรมการซื้อเทปเพลงไทยสากล

    an image  ยุคินทร์ แก้วประดิษฐ์
        [วพ070.172 ย337ค] Full Text 
        คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42 กับผลกระทบทางด้านธุรกิจของหนังสือพิมพ์  

    an image  วรินทรีย์ ธานีวรรณ 
        [วพ659.143 ว329บ] Full Text 

        บทบาทของโฆษณาทางโทรทัศน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของเด็กวัยรุ่น ศึกษาเฉพาะเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสุรินทร์

    an image  ศศิธร เทียมถนอม 
        [วพ659.19637 ศ291ก] Full Text 
        การโฆษณาทางโทรทัศน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมสดกับความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 

 

พ.ศ.2535

    an image  กรุณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
        [วพ351.75 ก268ค] Full Text 

        ความรู้และทัศนคติของผู้ประกอบการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจ

    an image  ชลฤดี บำเพ็ญนรกิจ 
        [วพ659.29374 ช226ก] Full Text 

        การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์สำหรับกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

    an image  ชิดาวรรณ กองสาร์ 
        [วพ070.43 ช543ก] Full Text 

        กระบวนการคัดเลือกข่าวโทรทัศน์ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และช่อง 9 อ.ส.ม.ท. 

    an image  ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ 
        [วพ302.235 ฐ199ก] Full Text 

        การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการรับข่าวสารการโฆษณาเทปเพลงไทยสากลทางวิทยุโทรทัศน์ของนักศึกษาสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ 

    an image  ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ 
        [วพ659.2933267314 ธ635ก] Full Text 

        การเปิดรับข่าวสารความต้องการข่าวสารและทัศนคติของผู้ลงทุนที่มีต่อการเผยแพร่ข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    an image  นฤมล โยธาสมุทร 
        [วพ332.76 น276ก] Full Text 

        การศึกษากลุ่มผู้ถือบัตรเครดิตในกทม.และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย

    an image  ปราจรีย์ อมาตยกุล 
        [วพ659.196432 ป441ปFull Text

        ปัจจัยการโฆษณาทางสื่อมวลชนที่มีผลต่อการซื้ออาคารชุด : ศึกษาเฉพาะกรณีอาคารชุดโครงการเมืองทองธานีเพื่อข้าราชการ 

    an image  พิมพ์กมล ตันวิเชียร 
        [วพ659.1933276 พ715กFull Text 

        การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดกรณีศึกษากิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย  

    an image  ลักษณา เพ็ญสูตร 
        [วพ658.312404 ล226ก] Full Text 

        การศึกษาเรื่องเทคนิคการสื่อสารเพื่อการฝึกอบรม 

    an image  วรวุฒิ หมัดป้องตัว 
        [วพ658.82 ว285กFull Text 

        การสื่อสารทางการตลาด : กรณีศึกษาการขายโครงการของบริษัทซีโก้อมูดีแลนด์ จำกัด 

    an image  วิภารัตน์ บุญมาเลิศ 
        [วพ384.64 ว645บ] Full Text 

        บทบาทของสื่อโทรสารในองค์กรธุรกิจสื่อสารมวลชน 

    an image  สุวลักษณ์ วงศ์เทศ 
        [วพ302.2345 ส868ศ] Full Text 

        ศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในเขตปทุมวันและเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครในการดูข่าวโทรทัศน์ 

    an image  อโนมา ธำรงรัตน์ 
        [วพ659.1125 อ243ป] Full Text 

        ปัจจัยที่บริษัทตัวแทนโฆษณาพิจารณาเลือกบริษัทผู้ผลิตสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ 

    an image  อริสรา วงศ์พันธุ์เศรษฐ์ 
        [วพ302.234 อ398พ] Full Text 

        พฤติกรรมการรับข่าวสารของเยาวชนเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร