หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2557

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่
Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  พิชญากร ศิริตัน

        [วพ613 พ639ก] Full Text
        การศึกษาประสิทธิภาพของการกรอเกล็ดอัญมณีร่วมกับการทาสารละลายวิตามินซีในการรักษากระแผ่น

 

งานค้นคว้าอิสระ

    an image  นเรศ หมูทอง

        [005.74 น266ก] Full Text
        การใช้เหมืองข้อมูลช่วยในการตัดสินใจจ่ายสำนวนคดีความให้กับผู้พิพากษา : กรณีศึกษาศาลจังหวัดปทุมธานี

 

สารนิพนธ์

    an image  นูรีซัน อาลี

        [005.43 น759ม] Full Text
        มุสลิมพลัส : แอพพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกในการละหมาด

    an image  ประพฤติ จิตรสมาน

        [005.74 ป312ก] Full Text
        การพัฒนาระบบการวิเคราะห์สถานการณ์ราคายางพารา โดยโช้แบบจำลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายาง กรณีศึกษาสำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช

    an image  ภาคภูมิ ชัยสันธนะ

        [628.9252 ภ414ก] Full Text
        การศึกษาความพร้อมของการใช้งานตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงแบบสายยางในอาคารขนาดใหญ่พิเศษกรณีศึกษา อาคารควบคุมอาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ในส่วนสำนักงาน ตั้งแต่ชั้น 17-56

    an image  อัคคเดช อยู่เปลา

        [005.74 อ468ร] Full Text
        ระบบอัจฉริยะประมวลผลแบบทันทีเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์การจัดการทีมฟุตบอลในระหว่างการแข่งขัน