นายวรวิช พุฒิวิสารทภาคย์

บรรณารักษ์
 

การศึกษา

- ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


e-mail address : vorawich.put@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 413