นายภาณุมาตร์ สุทธิสังข์

เจ้าหน้าที่
 

การศึกษา

- ปริญญาโท ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี บธ.บ. (การเงิน)
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


e-mail address : panumart.sug@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 407