นางสุภาพ ซ่อนกลิ่น

บรรณารักษ์
 

การศึกษา

- ปริญญาตรี ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
    วิทยาลัยครูจันทรเกษม

- มัธยมศึกษาตอนปลาย
    โรงเรียนไทยโปลีเทคนิค


e-mail address : supharb.son@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 437