นางปัทมพร โพนไสว

หัวหน้างานบริการผู้ใช้
 

การศึกษา

- ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


e-mail address : pattamaporn.pho@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 463