หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2555-2557

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


พ.ศ.2555

    an image  ภูชิตต์ ภูริปาณิก
        [วพ384.554 ภ653ค] Full Text
        โครงสร้างโทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง

 

พ.ศ.2556

    an image  กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ
        [วพ302.234 ก281ก] Full Text
        การสื่อสารทุนทางสังคมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊คกับคุณภาพชีวิตในโลกแห่งความจริง

    an image  จิราพร ขุนศรี
        [วพ302.23 จ533ก] Full Text
        การสื่อสารกับการปรับตัวเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษากรณีสื่อพื้นบ้านเพลงซอล้านนาในบริบทของจังหวัดเชียงราย

    an image  ณัฏฐชา หน่อทอง
        [วพ302.23 ณ311ก] Full Text
        การครองสิทธิข้ามสื่อของประเทศไทยยุคสื่อหลอมรวม

    an image  บวรสรรค์ เจี่ยดำรง
        [วพ302.23 บ241ก] Full Text
        การสื่อสารในการน้อมนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์สู่โลกุตตรภาวะ

 

พ.ศ.2557

    an image  เหมือนฝัน ไม่สูญผล
        [วพ302.2 ห713ก] Full Text
        กระบวนการสื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทย์แผนไทย