หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2556

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กฤษฎากร ชูเลม็ด
        [วพ302.231 ก279พ] Full Text
        พฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    an image  ชมพูนุช นาคสุกปาน
        [วพ302.2345 ช172ก] Full Text
        การเปิดรับ การรับรู้ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ "ผู้หญิงถึงผู้หญิง"

    an image  โปรดปราน รังสิมันตุชาติ
        [วพ659.293384791 ป933ก] Full Text
        การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง  

    an image  อภิญญา ยิ้มเรือน
        [วพ658.827 อ253ก] Full Text
        การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับการเลื้อกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรตราหมอเส็งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร