นายประนมกรต์ บุญพอ

บรรณารักษ์
 

การศึกษา

- ปริญญาตรี ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- มัธยมศึกษาตอนปลาย
    โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ


e-mail address : pranomkorn.boo@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 410