นายสัญญา ประกอบผล

บรรณารักษ์
 

การศึกษา

- ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย
    โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี


e-mail address : sanya.pra@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 403