นายอัมรินทร์ แจ่มจำรัส

พนักงาน
 

การศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย
    โรงเรียนไกลาศศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนต้น
    โรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์


e-mail address : amarin.yoo@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 403