นายชัยวุฒิ บุตตัสสะ

บรรณารักษ์
 

การศึกษา

- ปริญญาตรี ศ.ศบ. (สารสนเทศศึกษา)
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- มัธยมศึกษาตอนปลาย
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร


e-mail address : chaiwut.but@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 403