หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2556

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กุณฑล เลาหะรัตน์

        [วพ006.76 ก712ร] Full Text
        ระบบสารสนเทศอัจฉริยะสำหรับการรอรถโดยสารประจำทาง

    an image  ขจรศักดิ์ จันทร์แจ่ม

        [วพ629.892 ข136ห] Full Text
        หุ่นยนต์ดูดตะกอนใต้น้ำสำหรับถังพักน้ำขนาดใหญ่  

    an image  จงเจริญ แจ้งมาก

        [วพ621.38275 จ122ก] Full Text
        การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงภายนอกอาคาร

    an image  ชนะเดช แย้มคลี่
        [วพ621.38212 ช143ค] Full Text
        เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย IEEE802.15.4 แบบหลายเกตเวย์

    an image  ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง
        [วพ658.567 ธ132ก] Full Text
        การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกกรณีศึกษา : ของเสียประเภทจุดดำ

    an image  ธีรารัตน์ เกลี้ยงกล่อม
        [วพ658.72 ธ686ก] Full Text
        การคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ : กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมบนเกาะ
  
 

    an image  พงศกร ดวงเกษม
        [วพ621.3822 พ112ก] Full Text
        กลไกการปรับระยะเวลา Timeout เพื่อควบคุมความคับคั่งและลดจำนวนสัญญาณควบคุมในโครงข่ายเคลื่อนที่ยุคที่ 3 

    an image  พยุงศักดิ์ แก้วมณี

        [วพ658.785 พ222ก] Full Text
       การประยุกต์ใช้เทคนิค TOPSIS (Technique for order preference by similarity to ideal solution) สำหรับตัดสินใจเลือกที่ตั้งคลังสินค้า

    an image  มนตรี งามวงศ์
        [วพ621.38212 ม151ก] Full Text
        การประเมินสมรรถนะ 3D IPTV แบบมัลติคาสต์

    an image  รัชพล เพียโบราณ
        [วพ621.3822 ร345ก] Full Text
        การป้อนข้อมูลย้อนกลับขนาดต่ำเพื่อปรับชดเชยสัญลักษณ์สำหรับช่องสัญญาณแบบพหุวิถีในระบบการส่งสัญญาณแบบโอเอฟดีเอ็ม
    an image  รุ่งนภา ศรีประโค
        [วพ658.787 ร623ก] Full Text
        การประเมินสมรรถนะ 3D IPTV แบบมัลติคาสต์

    an image  ศรีอุดม เจตจำรูญ
        [วพ658.8 ศ282ก] Full Text
        การประยุกต์ใช้เทคนิค Data envelopment analysis (DEA) ในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์สำหรับโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนฮารด์ ดิสค์ ไดรฟ์

    an image  สุริยา กันทะลือ
        [วพ621.384 ส866ก] Full Text
        การผสมผสานเทคนิค pre- และ post-equalization สำหรับระบบสื่อสารไร้สาย