นางภารดี ธนูญศักดิ์

เจ้าหน้าที่
 

การศึกษา

- ปริญญาตรี ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบริหาร)
    โรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการ


e-mail address : paradi.tha@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 437