นางสาวเจียรไน จันทร์จวง

บรรณารักษ์
 

การศึกษา

- ปริญญาตรี ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- มัธยมศึกษาตอนปลาย
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร


e-mail address : jearanai.jan@dpu.a.cth
หมายเลขติดต่อภายใน : 403