ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีที่ 12

Library And Information Center Newsletter Vol.12

 

  an image  ฉบับที่ 1  สิงหาคม 2558 - กันยายน 2558. ดาวน์โหลด

  an image  ฉบับที่ 2  ตุลาคม 2558 - พฤศจิกายน 2558. ดาวน์โหลด

  an image  ฉบับที่ 3  ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559. ดาวน์โหลด

  an image  ฉบับที่ 4  กุมภาพันธ์ 2559 - มีนาคม 2559. ดาวน์โหลด

  an image  ฉบับที่ 5  เมษายน 2559 - พฤษภาคม 2559. ดาวน์โหลด

  an image  ฉบับที่ 6  มิถุนายน 2559 - กรกฎาคม 2559. ดาวน์โหลด