นายธีระพล เงินนาค

เจ้าหน้าที่
 

การศึกษา

- ปริญญาตรี บธ.บ. (การตลาด)
    วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


e-mail address : theerapol.ngk@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 401