นางสาววโรทัย ฉัตรวิรุฬห์

เจ้าหน้าที่
 

การศึกษา

- ปริญญาตรี บธ.บ. (การตลาด)
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


e-mail address : warotai.cha@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 410