นางสาวกฤตยา สุนพงษ์ศรี

หัวหน้าแผนกระบบบริการอัจฉริยะ
 

การศึกษา

- ปริญญาโท นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง


e-mail address : dittya.soo@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 389, 403