นางสาวพงษ์เนต สถิตย์พงษ์

เจ้าหน้าที่
 

การศึกษา

- ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บรรณารักษศาสตร์)
    สถาบันราชภัฏจันทรเกษม


e-mail address : pongnet.sat@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 413