นางวลัยภรณ์ สร้อยอุดม

เจ้าหน้าที่
 

การศึกษา

- ปริญญาตรี บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


e-mail address : walaiporn.pha@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 402