นางศิริพร แป้นสุวรรณ

บรรณารักษ์
 

การศึกษา

- ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


e-mail address : siriporn.bun@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 414