นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ

หัวหน้างานห้องสมุดดิจิทัล


การศึกษา

  • - ปริญญาโท ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์)
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • - ปริญญาตรี บช.บ. (การบัญชี)
        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


    e-mail address : kanittha.pam@dpu.ac.th
    หมายเลขติดต่อภายใน : 407