นางสาวชูชีพ มามาก

บรรณารักษ์
 

การศึกษา

- ปริญญาโท ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
    สถาบันราชภัฏเพชรบุรี


e-mail address : chucheap.mam@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 405