นางสาวสุภี วิหคไพบูลย์

บรรณารักษ์
 

การศึกษา

- ปริญญาโท ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี คบ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
    วิทยาลัยครูสวนสุนันทา


e-mail address : suphee.wih@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 405