นางรุ่งนภา พื้นงาม

หัวหน้างานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
 

การศึกษา

- ปริญญาโท ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- ปริญญาตรี ศ.ศบ. (บรรณารักษศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น


e-mail address : rungnapa.pem@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 414