นางสาวสมสนิท จันทะบุตร


การศึกษา

- ปริญญาตรี ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


e-mail address : somsanit.jun@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 414