ส.ว.ท. อินดัสตรี โฟกัส


    an image  Co-branding สองหัวดีกว่าหัวเดียว. ส.ว.ท. อินดัสตรี โฟกัส. ปีที่ 14 ฉบับที่ 82. กันยายน-ตุลาคม 2548. หน้า 90-92. Full Text

    an image  Brand Stretch บทเรียนจากโดฟ. ส.ว.ท. อินดัสตรี โฟกัส. ปีที่ 15 ฉบับที่ 85. มีนาคม-เมษายน 2549. หน้า 94-96. Full Text

    an image  คุณสมบัติพื้นฐาน5 ประการขององค์กรแห่งการเรียนรู้. ส.ว.ท. อินดัสตรี โฟกัส. ปีที่ 15 ฉบับที่ 85. มีนาคม-เมษายน 2549. หน้า 97-99. Full Text