นางพัชรินทร์ จาริยะ

หัวหน้างานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ


การศึกษา

- ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


e-mail address : phatcharin.jar@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 413