หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2557

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กาญจนา บุญชม

        [วพ332.2088297 ก426ผ] Full Text
       
ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลต่อการดำเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

    an image  วันเพ็ญ ทับทิมแก้ว

        [วพ338.17318 ว435ก] Full Text
        การปรับตัวและทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาเกษตรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดราชบุรี