นางไพจิตร เกิดอยู่

หัวหน้าแผนกระบบบริหารทรัพยากรสารสนเทศ
 

การศึกษา

- ปริญญาโท ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง


e-mail address : paichit.koe@dpu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 411