งานวิจัย ศูนย์วัฒนธรรม

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


สุพัฒน์ ไทยธวัช, สุพัณณี ชวนสนิท และ กิตติ สุตันวณิชย์กุล

    an image  การทำโต๊ะหมู่บูชาในเขตกรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
        
[294.3443 ส831ก] Full Text