แผนกระบบบริการอัจฉริยะ

Smart Service System

  

นางสาวกฤตยา สุนพงษ์ศรี 

หัวหน้าแผนก

 

งานบริการผู้ใช้ (User Services)

 

นางปัทมพร โพนไสว     

หัวหน้างาน


บริการหนังสือ

บุคลากร

นายชัยวุฒิ บุตตัสสะ บรรณารักษ์
นางสาวเจียรไน จันทร์จวง บรรณารักษ์
นายสัญญา ประกอบผล บรรณารักษ์
นายอัมรินทร์ แจ่มจำรัส พนักงาน


ขอบเขตงาน
1. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ หนังสือสำรอง และนวนิยาย
2. บริการยืมต่อทางอินเทอร์เน็ต
3. บริการหนังสือสำรอง
4. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ
5. บริการรับคืนหนังสือนอกเวลา
6. งานติดตามทวงถามทรัพยากรสารสนเทศค้างส่ง
7. งานแจ้งเตือนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
8. งานสมาชิกห้องสมุด
9. งานจัดชั้นหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์
10. งานสำรวจและตรวจสอบหนังสือบนชั้น
11. งานตรวจความเรียบร้อยของบริเวณที่นั่งอ่านหนังสือ
12. งานจัดแสดงหนังสือใหม่
13. งานช่วยเหลือผู้ใช้บริการ
14. งานควบคุมการใช้เสียงของผู้ใช้ห้องสมุด
15. งานอ่านชั้นหนังสือ
16. งานควบคุมการเข้าออกห้องสมุด
17. งานสถิติ
18. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
19. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


บริการวารสาร และหนังสือพิมพ์

บุคลากร

นายประนมกรต์ บุญพอ บรรณารักษ์
นางสาววโรทัย ฉัตรวิรุฬห์ เจ้าหน้าที่
นางสุดารัตน์ ขำพักตร์ เจ้าหน้าที่


ขอบเขตงาน
1. บริการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องเพื่อจัดทำดรรชนีบทความ
2. จัดทำดรรชนีสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
3. บันทึกรายการทางบรรณานุกรมฐานข้อมูลดรรชนีสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
4. ตรวจสอบปรับปรุงรายการบรรณานุกรมฐานข้อมูลดรรชนีสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5. บันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมบทความวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศเผยแพร่บนเว็บไซต์สาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. จัดทำสถิติงานดรรชนีสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
7. จัดทำหน้าสารบัญวารสารใหม่บนเว็บไซต์
8. เผยแพร่ดรรชนีบทความวิชาการภาษาต่างประเทศบนเว็บไซต์
9. ดูแลรับผิดชอบโมดูล (Module) Journal Indexing
10. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
11. บริการยืม-คืนวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง
12. บริการห้องค้นคว้า
13. จัดชั้นวารสารและหนังสือพิมพ์
14. อ่านชั้นวารสารและหนังสือพิมพ์
15. งานเย็บเล่มหนังสือพิมพ์
16. รวบรวมวารสารที่ชำรุดส่งซ่อม
17. สำรวจวารสาร
18. บริการมุมตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือ
19. บริการมุมตำรา...พี่ฝากน้อง
20. งานสถิติ
21. งานประกันคุณภาพ
22. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
23. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

บริการสื่อโสตทัศน์

บุคลากร

นางสุภาพ ซ่อนกลิ่น บรรณารักษ์
นางภารดี ธนูญศักดิ์ เจ้าหน้าที่
นายธนพล เซี่ยงหวอง เจ้าหน้าที่


ขอบเขตงาน
1. จัดหาสื่อโสตทัศน์ทุกประเภททั้งวิชาการและนันทนาการ
2. ลงทะเบียนสื่อโสตทัศน์เข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS Virtua
3. วิเคราะห์สื่อโสตทัศน์และลงรายการทางบรรณานุกรมเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS Virtua
4. จัดเตรียมและพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อออกบริการ
5. จัดทำคู่มือช่วยค้นคว้าสื่อโสตทัศน์ไว้บริการ
6. ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขรายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศน์เข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS Virtua
7. ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขงานจัดเตรียมสื่อโสตทัศน์เพื่อความถูกต้องก่อนนำออกบริการ
8. ประสานงานกับคณะและหน่วยงานผลิตสื่อการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาไว้บริการ
9. จัดทำสถิติงานวิเคราะห์สื่อโสตทัศน์
10. งานซ่อมแซมและอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์
11. ทำสำเนาสื่อโสตทัศน์เพื่อออกบริการ
12. ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการให้บริการสื่อโสตทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์
13. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาสื่อโสตทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์
14. จัดทำสถิติงานงานซ่อมแซมและอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์
15. บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศน์
16. บริการโสตทัศนูปกรณ์
17. เผยแพร่สื่อโสตทัศน์ใหม่บนเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด
18. สำรวจความต้องการใช้สื่อโสตทัศน์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
19. คัดเลือกสื่อโสตทัศน์ที่ชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้จำหน่ายออก
20. สำรวจสื่อโสตทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์
21. จัดชั้นและอ่านชั้นสื่อโสตทัศน์
22. แจ้งเตือนผู้ใช้บริการก่อนครบกำหนดส่ง และติดตามทวงถามสื่อโสตทัศน์ค้างส่ง
23. ประสานงานคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสื่อโสตทัศน์
24. จัดทำสถิติงานบริการสื่อโสตทัศน์


บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย

บุคลากร

นางสาวสุภี วิหคไพบูลย์ บรรณารักษ์
นางสาวชูชีพ มามาก บรรณารักษ์


ขอบเขตงาน
1. บริการช่วยค้นคว้าวิจัย
2. บริการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต
3. บริการสืบค้นสารสนเทศจากซีดี-รอม
4. บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
5. บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง และบรรณานุกรมตามคำขอ
6. บริการพิมพ์ข้อมูลจากการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
7. บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter-Library Loan)
8. บริการนำชมห้องสมุด
9. งานให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ การให้บริการแนะนำวิธีการสืบค้นสารสนเทศ แนะนำการใช้ห้องสมุด แนะนำการเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ฯลฯ
10. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. จัดทำคู่มือต่างๆ เกี่ยวกับงานบริการสารสนเทศและงานบริการสื่อสิ่งพิมพ์
12. จัดทำเว็บไซต์ (Website) ของ ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ราชบัณฑิต
13. งานสถิติ
14. งานประกันคุณภาพ
15. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
16. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานบริการพิพิธภัณฑ์และหอประวัติ (Museum and Hall of Fame)


บุคลากร

นางสาววิมลรัตน์ ทองปลาด

หัวหน้างาน
นางละออง รัชพันธ์ แม่บ้าน

 

ขอบเขตงาน