แผนกระบบบริหารทรัพยากรสารสนเทศ

Information Resource Management System

 

นางไพจิตร เกิดอยู่       

หัวหน้าแผนก

 

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resource Acquistions)
 

บุคลากร

นางรุ่งนภา พื้นงาม หัวหน้างาน
นางสาวสมสนิท จันทะบุตร บรรณารักษ์
นางศิริพร แป้นสุวรรณ     บรรณารักษ์

             

ขอบเขตงาน
1. คัดเลือก/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร สื่อโสตทัศน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-BOOK) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-JOURNAL))
2. บันทึกรายการในฐานข้อมูล
3. ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ
4. ประสานงานกับอาจารย์ เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
6. งานบริจาค/แลกเปลี่ยน
7. จัดเตรียมราชกิจจานุเบกษาส่งเย็บเล่มภายนอก
8. ดูแลรับผิดชอบโมดูล (Module) Acquisitions และ Serial Contorl
9. จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการเปิดหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษา
10. จัดทำสถิติงานจัดหา
11. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resource Organization)
 

บุคลากร

นางพัชรินทร์ จาริยะ หัวหน้างาน
นายวรวิช พุฒิวิสารทภาคย์ บรรณารักษ์
นางสาวพงษ์เนตร สถิตพงษ์ เจ้าหน้าที่
นายธวัชชัย ศรีอัดชา พนักงาน


ขอบเขตงาน
1. วิเคราะห์หมวดหมู่ กำหนดรหัส กำหนดหัวเรื่อง/รหัสให้แก่ทรัพยากรสารสนเทศ จัดทำสาระสังเขปหนังสืออ้างอิง
2. บันทึก ปรับปรุงรายการในฐานข้อมูล
3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกบริการ
4. งานเผยแพร่วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) บนเว็บไซต์ของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
5. คัดเลือกหนังสือและสิ่งพิมพ์เพื่อจำหน่ายออก
6. เตรียมข้อมูลสนับสนุนการเปิดหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษา
7. ดูแลรับผิดชอบโมดูล (Module) Cataloging
8. ซ่อมแซมและอนุรักษ์หนังสือชำรุดและหนังสือเก่า
9. รักษาสภาพหนังสือใหม่ เข้าเล่มวิทยานิพนธ์และวารสาร
10. จัดทำสถิติงานวิเคราะห์หนังสือ เอกสารและสิ่งพิมพ์ / สถิติงานซ่อมและอนุรักษ์หนังสือและสิ่งพิมพ์
11. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

งานห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library Development)
 

บุคลากร

นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ  หัวหน้างาน
นายภาณุมาตร์ สุทธิสังข์ เจ้าหน้าที่
นายรมย์ ธนูเทพ เจ้าหน้าที่


ขอบเขตงาน

1. การดูแลและใช้งานระบบ
    1.1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS
    1.2 ระบบสืบค้น DPU Discovery Service
    1.3 ระบบควบคุมประตูทางเข้า TW9900
    1.4 ระบบสารสนเทศ การจองห้องศึกษาค้นคว้า
2. การดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูล
    2.1 ฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
          - ฐานข้อมูลวิจัย มธบ.
          - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ.
          - ฐานข้อมูลบทความ รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ
          - ฐานข้อมูลบทความอาจารย์ มธบ.
          - ฐานข้อมูลรูปภาพ มธบ. (Photo Bank)
    2.2 ฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด :  Thai Digital Collection (TDC)
    2.3 ฐานข้อมูลอื่นๆ
          - ฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ
          - Mobile Application (DPU eLibrary Store)
3. การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
4. การบริหารจัดการสื่อออนไลน์ของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
5. การควบคุมและดูแลคอมพิวเตอร์ส่วนผู้ใช้บริการ และส่วนสำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
6. ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์
7. ควบคุมทะเบียนคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน
8. ประสานงานกับหน่วยงานของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานเทคโนโลยีห้องสมุดในด้านต่างๆ
9. ให้บริการ DPU Makerspace
10. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย