หน่วยธุรการและส่งเสริมคุณภาพ

Administration and Quality Promotion

 

บุคลากร

นายธีระพล เงินนาค เจ้าหน้าที่
นางวลัยภรณ์ สร้อยอุดม เจ้าหน้าที่


ขอบเขตงาน

1. งานสารบรรณ
  - ลงทะเบียน รับ-ส่งเอก
  - พิมพ์เอกสาร
  - จัดเก็บเอกสาร

2. งานธุรการและบุคลากร
  - ประสานการไปอบรม/สัมมนา/ประชุม/ดูงาน
  - ประสานงานรับนักศึกษาฝึกงาน
  - ขออนุมัตินักศึกษาช่วยงาน

3. งานวัสดุ
  - เบิก-จ่ายวัสดุสำรองคลัง
  - ดูแลความเรียบร้อยของตู้เก็บวัสดุ
  - ทำรายงานการเบิกจ่ายของแต่ละแผนกทุกเดือน

4. งานการเงินและการบัญชี

5. งานวางแผนและงบประมาณ

6. งานฝึกอบรมและดูงาน

7. จัดทำรายงานประจำปี

8. ประมวลผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์สนเทศและหอสมุด

9. ประมวลแบบสำรวจเพื่อประเมินตนเอง

10. ตอบขอบคุณผู้บริจาคหนังสือ/สิ่งพิมพ์

11. จัดทำสถิติในแผนกประจำเดือน

12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย