ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับเป็นสมาชิก

Subscribed Online Database

  

     an image  ACM Digital Library (1 Nov. 2017 - 31 Oct. 2018)

        ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป Article Reviews และบทความฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน
 

    an image  Business Source Complete (BSC) (1 Oct. 2017 - 30 Sep. 2018)

        ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัยทางธุรกิจครอบคลุมเนื้อหาทางด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ ปีที่ให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1965-ปัจจุบันโดยมีวารสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) จำนวน 2,120 รายชื่อ

 

    an image  eBooks on EBSCOhost

        ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการอ่านหนังสือผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยศูนย์สนเทศและหอสมุดได้บอกรับ ebook ผ่านทางภาคีห้องสมุดจึงสามารถอ่านหนังสือ จากการรวมกลุ่มภาคีห้องสมุดได้ประมาณ 3,707 ebooks และสามารถเข้าอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้จาก OCLC ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรของห้องสมุดสถาบันการศึกษา ในสหรัฐอเมริกาอีกประมาณ 3,461 ebooks เช่น หนังสืออ้างอิง หนังสือวิชาการทุกสาขาวิชา วรรณคดี และนวนิยาย

 

    an image  Emerald EMP (1 Jan. - 31 Dec. 2018)

        มีเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ได้ 3 ฐานข้อมูล ดังนี้

        (1) Emerald Management eJournals Plus ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอเนื้อหาจากวารสาร 273 ชื่อ ใน 24 สาขาวิชา ได้แก่ ทางด้านธุรกิจและการจัดการ ครอบคลุมสาขาต่างๆ อาทิ การตลาด บัญชี ภาษาศาสตร์ เศรษฐกิจ การศึกษา จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจ อีกทั้งยังมีบทความใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกปี

        (2) Emerald eBook Collection ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอเนื้อหามากกว่า 1,000 ฉบับ จากหนังสือกว่า 120 เล่ม เนื้อหาเป็นรูปแบบ PDF File สามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด พร้อมกับรูปแบบใหม่ E-PUB (เฉพาะเล่มที่ออกใหม่) ให้ผู้ใช้สามารถนำตัว eBook ไปอ่านบนเครื่องมือสื่อสารได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยการปรับตัวอักษรให้เข้ากับเครื่องอ่านนั้นๆ -- Emerald eBook Collection แบ่งเป็น 2 Collection ได้แก่

                    * Emerald Business, Management and Economics eBook Series Collection ด้วยจำนวน Collection ที่มากกว่า 650 ฉบับ จากหนังสือมากกว่า 80 เล่ม 15 ชื่อเรื่อง ในเนื้อหาที่เน้นทางด้านธุรกิจ การจัดการ และเศรษฐกิจ

                    * Emerald Social Sciences eBook Series Collection ด้วยจำนวน Collection ที่มากกว่า 300 ฉบับ จากหนังสือมากกว่า 40 เล่ม โดยเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย และภาษาศาสตร์

        (3) Emerging Markets Case Studies Collection ฐานข้อมูลที่เป็น Case Study เหมาะสำหรับอาจารย์เพื่อทำการเตรียมการสอนหรือให้งานนักศึกษา เนื้อหาครอบคลุมสาขาต่างๆประมาณ 90 เคส (กรณีศึกษา) นอกจากนี้ยังมี Teaching Note สำหรับอาจารย์โดยเฉพาะ โดยต้องใช้พาสเวิร์ดในการล็อกอินเข้าเพื่อนำเอาข้อมูลคำถามและคำตอบของ Case Study นั้นๆ

 

    an image  EndNote X7 (1 Oct. 2016 - 30 Sep. 2017)
        สำหรับ Product Key ติดต่อขอรับได้ที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย ชั้น 2 โทร.405

        เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Library OPAC) หรือ จากการคีย์ข้อมูลบรรณานุกรมท้ายเล่มเข้าโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถจัดเก็บได้ทั้งรูปภาพ ตาราง กราฟ และบรรณานุกรม ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงภายในตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไปได้ (คู่มือการติดตั้งและการใช้โปรแกรม)
        Download Program
                - สำหรับ Windows : http://libdoc.dpu.ac.th/ENX7Inst.exe
                - สำหรับ Mac : http://libdoc.dpu.ac.th/EndNoteX7Installer.dmg

                - บรรณานุกรมในรูปแบบของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : http://libdoc.dpu.ac.th/DPU Style
 

    an image  EndNote X8 (1 Oct. 2017 - 30 Sep. 2018)
        สำหรับ Product Key ติดต่อขอรับได้ที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย ชั้น 2 โทร.405

        เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Library OPAC) หรือ จากการคีย์ข้อมูลบรรณานุกรมท้ายเล่มเข้าโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถจัดเก็บได้ทั้งรูปภาพ ตาราง กราฟ และบรรณานุกรม ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงภายในตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไปได้ (คู่มือการติดตั้งและการใช้โปรแกรม)
        Download Program
                - สำหรับ Windows : http://libdoc.dpu.ac.th/ENX8Inst.msi
                - สำหรับ Mac : http://libdoc.dpu.ac.th/EndNoteX8SiteInstaller.dmg

                - บรรณานุกรมในรูปแบบของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : http://libdoc.dpu.ac.th/DPU Style

 

    an image  HeinOnline (1 Apr. 2018 - 31 Mar. 2019)     

        HeinOnline เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการวารสารด้านกฎหมายกว่า 2,100 รายชื่อ โดยแยกเป็นหมวดๆ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายภาษี กฎหมายของ UN Legal classic

 

    an image  Hospitality & Tourism Complete (1 Sep. 2017 - 31 Aug. 2018)

        ฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมวารสารต่างประเทศทางด้านอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวและโรงแรม มีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1965-ปัจจุบัน มีเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) มากกว่า 540 รายชื่อ ประกอบด้วยวารสาร รายงานบริษัทและประกาศ และหนังสือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Asia Pacific Journal of Tourism Research, Current Issues in Tourism, International Journal of Tourism Research etc.
 

    an image  iNewLaw.com (ฐานข้อมูลกฎหมาย) (25 Nov. 2017 - 25 Nov. 2018)
       
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายใหม่ ข่าวกฎหมาย สรุปมติ ครม. บทความต่างๆ ในด้านกฎหมาย ตามติดกฎหมายที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำในส่วนของห้องสมุดกฎหมายอิเลคทรอนิกส์ เพื่อรวบรวมวารสารกฎหมายใหม่และวารสารทางกฎหมายที่น่าสนใจอีกด้วย
 

    an image  iQNewsClip (1 Sep. 2017 - 31 Aug. 2018)
        สำหรับ Username / Password ติดต่อขอรับได้ที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย ชั้น 2 โทร.405

        บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในรูปแบบที่คมชัดสะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัดทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้คุณสามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจ พร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้คุณค้นหาเฉพาะ ชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว อัพเดทข้อมูลทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น

  

    an image  Passport  (1 May 2018 - 30 Apr. 2019)

        เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลธุรกิจและการตลาดสำคัญๆ จากทั่วโลก โดยจัดเรียงและจำแนกข้อมูลตามหมวดหมู่อุตสาหกรรม ประเทศ ภูมิภาค กลุ่มผู้บริโภค และชื่อบริษัทหรือแบรนด์สินค้า รายงานการตลาด บทวิเคราะห์ทิศทางการตลาดในอนาคต ข้อคิดเห็นจากนักวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญ

 

    an image  ProQuest Dissertations & Theses Global (1 Nov. 2017 - 31 Oct. 2018)

        เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมทั้งสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านรายการ ให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรกของวิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่องที่มีให้บริการ ทุกปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 รายชื่อ

 

    an image  ScienceDirect (1 Jan. - 31 Dec. 2018)

        เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีบทความวารสารและบทจากหนังสือ จากวารสารที่เป็น peer-reviewed journals มากกว่า 2,500 รายชื่อ และหนังสือมากกว่า 11,000 รายชื่อ ปัจจุบันมีบทความวารสารและบทในหนังสือมากกว่า 9.5 ล้านบทความ/บทในหนังสือ อัตราการเติบโตของบทความ/บท 0.5 ล้านต่อปี Collections ที่ศูนย์สนเทศและหอสมุดบอกรับ คือ (1) Engineering (2) Computer Sciences (3) Energy (4) Social Sciences (5) Business, Management and Accounting (6) Health Sciences

 

    an image  Scopus (1 Jun. 2018 - 31 May 2019)

        เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของบทความในวารสารทางด้าน Life Sciences, Physical Sciences, Health Sciences และ Social Sciences นอกจากนี้ยังมีข้อมูลบางส่วนในรูปของ Conference Proceeding และ Books

 

    an image  Thai Academic eBooks

        ฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ภาษาไทย เป็นการอ่านหนังสือภาษาไทยผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าใช้งานผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด มี 7 หมวดหนังสือ ได้แก่ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี , กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร , ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ , นวนิยาย อ่านเล่นและนิทาน , ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ , เทคโนโลยี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดมี 24 รายชื่อ

 

    an image  The Wall Street Journal Asia ePaper (16 Jun. 2017 - 14 Nov. 2018)
        สำหรับ Username / Password ติดต่อขอรับได้ที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย ชั้น 2 โทร.405

        เป็นหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมข่าวสารทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ การธนาคาร และตลาดหุ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็น PDF และสั่งพิมพ์ได้ (แนะนำให้เข้าใช้งานบนเบราว์เซอร์ของ Google Chrome จะสามารถใช้งานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ)
                    

    an image  WestlawNext (1 Aug. 2017 - 31 Jul. 2018)

        ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการสารสนเทศทางด้านกฎหมายนานาชาติ โดยมีวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ด้านกฎหมายประมาณ 1,500 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลเอกสารทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าง ครบถ้วน อีกทั้งครอบคลุมกลุ่มประเทศในเครือจักรภพบางประเทศ กลุ่มประเทศยุโรป และประเทศอื่นๆ ปีที่ให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1970-ปัจจุบัน ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) ในรูปของ HTML

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับเป็นสมาชิก
E-Journals

 

    an image  Annual Review of Applied Linguistics

        Annual Review of Applied Linguistics reviews research in key areas in the broad field of applied linguistics. Each issue is thematic, covering the topic by means of critical summaries, overviews and bibliographic citations. Every fourth or fifth issue surveys applied linguistics broadly, offering timely essays on language learning and pedagogy, discourse analysis, teaching innovations, second language acquisition, computer-assisted instruction, language use in professional contexts, sociolinguistics, language policy, and language assessment, to name just a few of the areas reviewed. It provides over 500 new citations each year. The theme for Volume 26 (2006) is 'Lingua franca languages'.

 

    an image  Applied Linguistics

        Applied Linguistics publishes research into language with relevance to real-world problems. The journal is keen to help make connections between fields, theories, research methods, and scholarly discourses, and welcomes contributions which critically reflect on current practices in applied linguistic research. It promotes scholarly and scientific discussion of issues that unite or divide scholars in applied linguistics. It is less interested in the ad hoc solution of particular problems and more interested in the handling of problems in a principled way by reference to theoretical studies.

 

    an image  ELT Journal

        ELT Journal is a quarterly publication for all those involved in the field of teaching English as a second or foreign language. The Journal links the everyday concerns of practitioners with insights gained from related academic disciplines such as applied linguistics, education, psychology, and sociology.

 

    an image  Journal of Food Process and Preservation

        The Journal of Food Processing and Preservation presents readers with the latest research, knowledge, emerging technologies, and advances in food processing and preservation. Encompassing chemical, physical, quality, and engineering properties of food materials, JFPP provides a balance between fundamental chemistry and engineering principles and applicable food processing and preservation technologies.

 

    an image  Journal of Media Psychology

        Journal of Media Psychology (JMP) is committed to publishing original, high-quality papers which cover the broad range of media psychological research. This peer-reviewed journal focuses on how human beings select, use, and experience various media as well as how media (use) can affect their cognitions, emotions, and behaviors. Submissions must substantially advance the current state-of the art on a theoretical and/or an empirical level. To name just a few typical fields and domains of inquiry, the Journal of Media Psychology considers manuscripts dealing with research on entertainment, computer-mediated communication (including social media), human-computer interaction, e-learning, computer and video games, virtual environments, or advertising. The journal is also open to research from neighboring disciplines as far as this work ties in with psychological concepts of the uses and effects of the media. Submissions of comparative work, e.g., crossmedia, cross-gender, or cross-cultural, are encouraged. Moreover, submissions including alternative analysis procedures such as the Bayesian approach are welcome. Starting in 2015, the pre-registration of research plans will also be possible. To ensure short turn-around cycles for manuscript review and fast publication, the Journal of Media Psychology relies heavily upon electronic communication and information exchange, starting from electronic submission and continuing throughout the entire review and production process.

 

    an image  Modern Language Journal

        A refereed publication, The Modern Language Journal  is dedicated to promoting scholarly exchange among teachers and researchers of all modern foreign languages and English as a second language. MLJ publishes documented essays, quantitative and qualitative research studies, response articles, and editorials that challenge paradigms of language learning and teaching.

 

    an image  Studies in Second Language Acquisition

Studies in Second Language Acquisition is a refereed journal of international scope devoted to the scientific discussion of issues in second and foreign language acquisition of any language. Each volume contains four issues, one of which is generally devoted to a current topic in the field. The other three issues contain articles dealing with theoretical topics, some of which have broad pedagogical implications, and reports of quantitative and qualitative empirical research. Other rubrics include replication studies, State-of-the-Art articles, Notes and Discussion, review articles, book reviews, and book notices.

 

    an image  TESOL quarterly

        2 publications for Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL)

        (1) TESOL Journal ISSN 1949-3533

            TESOL Journal (TJ) is a refereed, practitioner-oriented electronic journal based on current theory and research in the field of TESOL. TJ is a forum for second and foreign language educators at all levels to engage in the ways that research and theorizing can inform, shape, and ground teaching practices and perspectives. Articles enable an active and vibrant professional dialogue about research- and theory-based practices as well as practice-oriented theorizing and research.

        (2) TESOL Quarterly ISSN 0039-8322 , Online ISSN 1545-7249

            TESOL Quarterly (TQ), a refereed professional journal, fosters inquiry into English language teaching and learning by providing a forum for TESOL professionals to share their research findings and explore ideas and relationships in the field. TQ's readership includes ESOL teacher educators, teacher learners, researchers, applied linguists, and ESOL teachers. First published in 1967, TQ encourages submission of previously unpublished articles on topics of significance to individuals concerned with English language teaching and learning and standard English as a second dialect.