งานวิจัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


กัลยา สว่างคง

    an image  การสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดสระบุรี 
        
[915.93 ก399ก] Full Text

 

เลิศพร ภาระสกุล, รศ.ดร.

    an image  แรงจูงใจและทัศนคติที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวประเทศไทย 
        
[338.4791 ล896ร] Full Text

 

วัชรีพร สุทธิกรกมล

    an image  ผลของการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
        
[378.1795 ว387ผ] Full Text

 

เสน่ห์ เดชะวงศ์, ดร. และ สมพร โกมารทัต, ผศ.ดร.

    an image  ความต้องการภาษาต่างประเทศของวัดในกรุงเทพมหานคร 
        
[338.4791 ส898ค] Full Text

    an image  รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย 
        
[378.17 ส898ร] Full Text

 

อัศวิน แสงพิกุล, รศ.ดร. (Aswin Sangpikul, Dr.)

    an image  The Effects of travel experience on tourist satisfaction and destination loyalty : Strategies to promote Phuket’s Tourism 
        
[338.4791 A861e] Full Text

    an image  Relationships between destination quality, tourist satisfaction and destination loyalty : A case study of Phuket Island 
        
[338.4791 A859r] Full Text