งานวิจัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


กัลยา สว่างคง

    an image  การสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดสระบุรี 
        
[915.93 ก399ก] Full Text

 

เลิศพร ภาระสกุล, รศ.ดร.

    an image  แรงจูงใจและทัศนคติที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวประเทศไทย 
        
[338.4791 ล896ร] Full Text

 

วัชรีพร สุทธิกรกมล

    an image  ผลของการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
        
[378.1795 ว387ผ] Full Text

 

เสน่ห์ เดชะวงศ์, ดร. และ สมพร โกมารทัต, ผศ.ดร.

    an image  ความต้องการภาษาต่างประเทศของวัดในกรุงเทพมหานคร 
        
[338.4791 ส898ค] Full Text

    an image  รูปแบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย 
        
[378.17 ส898ร] Full Text

 

อัศวิน แสงพิกุล, รศ.ดร. (Aswin Sangpikul, Dr.)

    an image  Good Practices of Ecotourism Tour Operators for Developing the Standard of Eco Tours among ASEAN Countries Case Study of Thailand, Malaysia and Indonesia
        การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบการธุรกิจจัดนำเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดนำเที่ยวเชิงนิเวศในกลุ่มประเทศอาเซียน กรณีศึกษาประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
        
[
338.4791 A859g] บริการเฉพาะตัวเล่ม 

   an image  The Effects of travel experience on tourist satisfaction and destination loyalty : Strategies to promote Phuket’s Tourism

       อิทธิพลของประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวที่มีต่อความพึงพอใจและความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง : กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขอจังหวัดภูเก็ต 
        [338.4791 A861e] Full Text

    an image  Relationships between destination quality, tourist satisfaction and destination loyalty : A case study of Phuket Island 

        ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจและความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาเกาะภูเก็ต 
        
[338.4791 A859r] Full Text