การติดต่อศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

Contact Us - Library and Learning Center

 

การติดต่อ

     ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ตั้งอยู่ที่ อาคาร 6 ชั้น 2 - ชั้น 5
     ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
     โทร. : 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 402
     โทรสาร : 0-2591-3155
     e-mail : library@dpu.ac.th

 
     * มีปัญหาในการยืม-คืนหนังสือ และสื่อโสตทัศน์  โทร. 0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 403
     * มีปัญหาในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  โทร.0-2954-7300 ถึง 29 ต่อ 405

 

เบอร์โทรภายในของหน่วยงาน

    an image  ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด 
        หมายเลข : 400

    an image  หัวหน้าแผนกระบบบริหารทรัพยากรสารสนเทศ
        หมายเลข : 411

    an image  หัวหน้าแผนกระบบบริการอัจฉริยะ
        หมายเลข : 437

    an image  หน่วยธุรการและส่งเสริมคุณภาพ
        หมายเลข : 401 | 402

    an image  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
        หมายเลข : 414

    an image  งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
        หมายเลข : 413

    an image  งานห้องสมุดดิจิทัล
        หมายเลข : 407

    an image  DPU MakerSpace
        หมายเลข : 412

    an image  บริการหนังสือ และสื่อโสตทัศน์ 
        หมายเลข : 403

    an image  บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
        หมายเลข : 410

    an image  บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย 
        หมายเลข : 405

    an image  หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ 
        หมายเลข : 732 


วันและเวลาทำการ
Library Hours 

         an image  ช่วงเปิดภาคการศึกษา

               วันจันทร์ - วันศุกร์     เปิดทำการเวลา  08.30 - 21.00 น.
               วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เปิดทำการเวลา  10.00 - 18.00 น.

    an image  ช่วงสอบปลายภาคการศึกษา (งดบริการบุคคลภายนอก : ช่วงก่อนสอบ 1 สัปดาห์ ถึงสอบเสร็จ)

               วันจันทร์ - วันศุกร์     เปิดทำการเวลา  08.00 - 23.00 น.
               วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เปิดทำการเวลา  10.00 - 18.00 น.

    an image  ช่วงปิดภาคการศึกษา (ไม่มีการเรียนการสอน)

               วันจันทร์ - วันศุกร์     เปิดทำการเวลา  08.30 - 16.30 น.
               วันเสาร์ - วันอาทิตย์  ปิดทำการ

    an image  วันปิดทำการ
               วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย