บุคลากร

ผู้บริหารศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
Administrative of Library and Learning Center

     อาจารย์ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ 

 

หน่วยธุรการและส่งเสริมคุณภาพ
Administration and Quality Promotion

     นายธีระพล เงินนาค

     นางวลัยภรณ์ สร้อยอุดม


แผนกระบบบริหารทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resources Management System

     นางไพจิตร เกิดอยู่

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

     นางรุ่งนภา พื้นงาม

     นางสาวสมสนิท จันทะบุตร
     นางศิริพร แป้นสุวรรณ

งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

     นางพัชรินทร์ จาริยะ

     นายวรวิช พุฒิวิสารทภาคย์

     นางสาวพงษ์เนต สถิตย์พงษ์

     นายธวัชชัย ศรีอัดชา

งานห้องสมุดดิจิทัล

     นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ

     นายภาณุมาตร์ สุทธิสังข์
 
    นายรมย์ ธนูเทพ

      

แผนกระบบบริการอัจฉริยะ
Smart Service System

     นางสาวกฤตยา สุนพงษ์ศรี

งานบริการผู้ใช้

     นางปัทมพร โพนไสว   

  บริการหนังสือ 

     นายชัยวุฒิ บุตตัสสะ

     นางสาวเจียรไน จันทร์จวง

    นายสัญญา ประกอบผล

    นายอัมรินทร์ แจ่มจำรัส
  บริการวารสาร และหนังสือพิมพ์

     นายประนมกรต์ บุญพอ

     นางสาววโรทัย ฉัตรวิรุฬห์

     นางสุดารัตน์ ขำภักตร์

  บริการสื่อโสตทัศน์

     นางสุภาพ ซ่อนกลิ่น

     นางภารดี ธนูญศักดิ์

     นายธนพล เซี่ยงหว่อง

  บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย

     นางสาวสุภี วิหคไพบูลย์

     นางสาวชูชีพ มามาก

งานบริการพิพิธภัณฑ์และหอประวัติ

     นางสาววิมลรัตน์ ทองปลาด

     นางละออง รัชพันธ์